Historisk arkiv

Gode veivalg mellom øst og vest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Gode hovedveier mellom regioner er viktig for å styrke næringslivet og redusere reisetid og kostnader. I tråd med tidligere signal ønsker regjeringen en langsiktig strategi hvor E134 og RV52 utvikles som foretrukne hovedveitraséer for tungbiltransport mellom Østlandet og Vestlandet. – Det er viktig med gode traséer som sprer trafikken dit den skal, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- I tråd med regjeringens politikk har vi som mål å ruste opp hele veinettet i landet, slik at alle øst-vest strekningene blir bedre og tryggere i løpet av NTP-perioden, sier Solvik-Olsen.Riksvei 52 vil være hovedveiforbindelse for næringstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet, mens riksvei 7 skal videreutvikles med tanke på turister og persontrafikk. Gjenværende dårlige strekninger på E16 skal utbedres slik at den fungerer bedre lokalt og regionalt, og unngår ulykker og problem når vinterværet medfører økt trafikk mellom regionene.

- Valgene vi har gjort vil gi gode koblinger mellom Oslo og både nordlige og sydlige deler av Vestlandet, kommenterer Solvik-Olsen.

Han påpeker at ingen eksisterende veier skal legges ned og at alle de viktige forbindelsene mellom Oslo og Bergen, dvs. E134, riksvei 52, riksvei 7 og E16, i dag har viktige regionale og lokale oppgaver. Nå skal de vedlikeholdes bedre enn før, samtidig som trafikksikkerheten skal økes.

– Det er allerede gjort mange investeringer på E16. Nå blir det satt av midler også til å utbedre trafikkfarlige strekninger som gjenstår slik at veien blir bedre. Vi har alltid vært tydelige på at veiene skal bli bedre og forfallet skal reduseres, sier Solvik-Olsen.

E134 og riksvei 52 skal prioriteres høyest når det gjelder investeringer for å redusere reisetiden og spesielt tilrettelegge for tungbiler.

 

Fakta

  • E134 over Haukelifjell betjener trafikken mellom Østlandet og Haugesundsregionen/Sør-Hordaland, og er i tillegg den viktigste forbindelsen mellom Vestfold/Telemark og Bergensregionen.
  • Riksvei 52 vil være hovedveiforbindelse for næringstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet. Riksvei 52 er allerede i dag den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport.
  • Riksvei 7 vil bli satset på som hovedveiforbindelse for reiseliv og persontrafikk. Riksvei 7 er den korteste veien mellom Oslo og Bergen og er en viktig vei for bl.a. reiselivet på begge sider av Hardangervidda. Riksvei 7 har også status som nasjonal turistveg.
  • E16 oppleves av mange som den lengste veien, men den har en viktig funksjon som vintersikker vei.