Historisk arkiv

Mer veiutbedring for pengene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- For å øke fleksibiliteten og gjøre det enklere å utbedre en del veistrekninger, lanserer vi i Nasjonal transportplan såkalte utbedringsstrekninger. På disse strekningene vil Vegvesenet ha større handlingsrom til hvor og hvilke tiltak som settes inn. Vi setter av 36,8 milliarder kroner som skal gå til utbedring av lengre strekninger på det norske veinettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Inspirert av Vegvesenets tilnærming til utbedring av blant annet Riksveg 9 innføres en ordning med såkalte utbedringsstrekninger. Det handler om å gi Vegvesenet mer handlingsrom til å jobbe frem lokale løsninger og prioriteringer for å nå overordnede målsetninger, fremfor å bindes opp for mange ulike budsjettposter med mindre fleksibilitet. Nå samles pengene i én felles pott, hvorav én del går til utbedring av lengre strekninger. De øvrige midlene kan benyttes til mindre omfattende utbedringer av eksisterende vei samt målrettede tiltak for gående og syklende, trafikksikkerhet, miljø, service og kollektivtransport og universell utforming.

- Med den nye ordningen får Statens vegvesen større fleksibilitet til å planlegge og gjennomføre mindre tiltak. Dette vil gi mindre "stykkevis og delt"-utbygging og mer vei for pengene. Hele bevilgningen er ikke disponert, men er nettopp ment å gi handlingsrom til utvikling underveis. Det vil blant annet fremkomme i Statens vegvesens handlingsprogram, som utarbeides etter at Nasjonal transportplan er behandlet. Likevel har vi pekt ut enkelte veistrekninger som skal løftes frem, sier Solvik-Olsen.

På følgende strekninger vil det i planperioden bli gjennomført tiltak:

o             E6 Grong - Nordland grense

o             Rv41/rv 451 Timenes - Kjevik

o             Rv3 Østerdalen

o             Rv 94 Skaidi – Hammerfest

o             Rv 9 Setesdal

o             Rv52 stekningsvise utbedringer

o             Rv 7 strekningsvise utbedringer

o             E16 Fagernes - Øye

 

Som tidligere vil midlene også gå til en rekke viktige tiltak innenfor følgende områder:

  • Mindre utbedringer: Eksempelvis utbedring og utskifting av bruer, breddeutvidelse av veier og utbedringer for å tilpasse veinettet til modulvogntog samt sikring mot flomskader.
  • Tiltak for sykkel og gåing: For å tilrettelegge for gåing og sykling vil det bli gjennomført tiltak for utvikling av sammenhengende fortau og sykkelveier i byer og tettsteder over 5000 innbyggere. I tillegg vil det blir gjennomført tiltak på skoleveier.
  • Trafikksikkerhetstiltak: For å redusere møteulykker skal det bygges midtrekkverk på to- og trefelts veier der det ikke er behov for utbygging av ny vei i ny trasé. I tillegg vil det bli gjennomført forsterket midtoppmerking og tiltak mot utforkjøringsulykker.
  • Miljø- og servicetiltak: Det vil bli gjennomført miljøtiltak for å innfri kravene i forurensningsforskriften, forskrift om rammer for vannforvaltningen og kulturminneforskriften. Andre aktuelle miljøtiltak er ytterligere støytiltak, bygging av renseanlegg for avrenningsvann og tiltak i innsjøer, og forvaltning av ikke fredede objekter i verneplanen som ligger på riksvei eller har ukjent eierskap. Det vil bli bygget nye døgnhvileplasser for tungtrafikken og rasteplasser. Det er forutsatt at noen døgnhvileplasser velges ut på grunnlag av forhandlinger med kommersielle aktører om tilskudd til eksisterende veikroer og bensinstasjoner.
  • Kollektivtiltak og universell utforming: Innenfor kollektivtransport og universell utforming vil det bli bygget kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter.