Historisk arkiv

Nødvendig med løft for fylkesveiene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Fylkesveiene er en sentral og viktig del av veinettet. De binder sammen riksveinettet med kommuner og distrikter samtidig som de bidrar til effektive lokale transportforbindelser. I inneværende stortingsperiode har det vært en betydelig vekst i de statlige bevilgningene til fylkesveier. Nå styrkes satsingen ytterligere i Nasjonal transportplan. Vi setter av over 33 milliarder kroner til å gjøre fylkene i stand til fortsatt utbedring av fylkesveiene og å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren påpeker at god fremkommelighet er viktig uansett om man kjører på en vei eid av staten eller fylkeskommunen. Selv om omkring 55 prosent av fylkesveiene har færre enn 500 kjøretøypasseringer per døgn, er det et stort behov for oppgradering og vedlikehold.

- Jeg har møtt mange yrkessjåfører og transportbedrifter på mine reiser rundt i landet. De merker økt satsing på riksveinettet, men påpeker at veinettet må henge bedre sammen. God vekst i kommune- og fylkesøkonomien gir økt handlingsrom, og vi legger nå opp til ytterligere godt handlingsrom for å prioritere fylkesveier, sier samferdselsministeren.

I forslaget til Nasjonal transport foreslås totalt 33,2 milliarder kroner avsatt til ulike tiltak på fylkesveinettet:

  • Fylkesveisatsing inkl. tunnelsikkerhet: 15,6 mrd. kr
  • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: 2,8 mrd. kr
  • Skredsikring på fylkesveier: 12 mrd. kr
  • Tilskudd til gang- og sykkelveier: 2,7 mrd. k.

Sum: 33,2 mrd. kr

- Over tid har det bygget seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep på både riks- og fylkesveiene, så vi har en stor jobb å gjøre. Vi har klart å snu utviklingen i positiv retning for riksveiene, hvor forfallet nå kuttes år for år. Nå må vi jobbe godt med fylkene, slik at man både har økonomiske rammer og vilje til å prioritere formålet i fylkeskommunene, sier samferdselsministeren.

I plangrunnlaget for Nasjonal transportplan er etterslepet anslått til 62 milliarder 2016-kroner (med et usikkerhetsspenn på 50–85 mrd. 2016-kr.) Fylkesveiene i Hordaland, Nordland og Troms har det største behovet for å fjerne forfall og gjøre tilhørende oppgraderinger.

Midlene til fylkesveiene vil være en del av det fylkeskommunale rammetilskuddet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. I tillegg settes det av 12 milliarder kroner til skredsikring av fylkesveiene, 2,8 milliarder kroner til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene og 2,7 milliarder kroner videreføring av tilskuddsordninger for gang- og sykkelveier.