Forsiden

Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nye veiprosjekt over hele landet og fortsatt satsing på vedlikehold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- God infrastruktur binder landet sammen. Med Nasjonal transportplan 2018-2029 legger vi opp til en ambisiøs plan for det norske veisystemet. Rekordhøye investeringer vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personer og gods i hele landet. Samtidig må vi fortsette arbeidet med å få ned kostnadsnivået. Vi ser positive resultat, men er ikke i mål, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I kommende NTP periode skal det brukes 667 milliarder kroner til veiformål. Det skal både bygges mye nytt men ikke minst skal vedlikeholdet løftes opp. - Vi planlegger å bruke drøyt 447 milliarder kroner på investeringer i 12-årsperioden. Det er viktig for næringsliv, gods og privatpersoner, og man har sett at gode veier fører til bedre trafikksikkerhet. Nye veier betyr økt kapasitet, redusert reisetid, økt trafikksikkerhet og generelt bedre reisehverdag, sier Solvik-Olsen.

Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep har man nå begynt å redusere forfallet. I kommende Nasjonal transportplan skal forfallet reduseres ytterligere. Regjeringen legger opp til å bruke 9,4 milliarder kroner i gjennomsnitt per år på drift og vedlikehold og fornying av riksvei i 12-årsperioden. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Regjeringen prioriterer tiltak som korter ned reisetiden. - Over hele Norge vil vi ha veiprosjekter som bidrar til bedre trafikkavvikling og som dermed gjør hverdagen bedre for folk flest. Samtidig vet vi at bedre transporttilbud utvider bo- og arbeidsmarkedet, kommenterer Solvik-Olsen. Han påpeker at det er planer om å erstatte flere ferjestrekninger med tunneler og broer og at nye metoder for planlegging og bygging gjør at flere veiprosjekter vil ta kortere tid enn beregnet og dermed gi tidsinnsparinger tidligere.

– Vi ser at Nye Veier AS har demonstrert at de ved å jobbe annerledes kan redusere kostnadene med inntil 20 prosent. Selskapets portefølje vil dermed kunne bygges ut raskere enn på 20 år, slik det opprinnelig var lagt opp til. Dette kommer både skattebetalere og bilister til gode. Også i Vegvesenet er det lyspunkt, hvor prosjekt kommer inn under budsjett eller med redusert byggetid. Vi må lære enda mer av de prosjektene hvor vi lykkes, sier Solvik-Olsen.

Kart: Riksvegprosjekter

Fakta

Nasjonal transportplan har ramme på 933 milliarder kroner over statsbudsjettet, hvorav 536 milliarder kroner er satt av til veiformål.

Tiltakene som er prioritert i Nasjonal transportplan gir ca. 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig ny vei i planperioden.

I Nasjonal transportplan settes det av totalt 24,3 milliarder kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier.

I planperioden er det lagt til grunn en ramme til drift og vedlikehold av riksveinettet, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.  på 162,3 milliarder kroner og 11,7 milliarder til fornying.

Nye Veier AS har ansvar for ca. 500 km nye strekninger på E6, E18 og E39