Historisk arkiv

Historisk arkiv

Signering av bymiljøavtale med Oslo og Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Bymiljøavtalen er et viktig virkemiddel for å bidra til at målet om at veksten i persontransporten i Oslo-området tas med kollektivtransport, sykkel og gange, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han sammen med byrådsleder Raymond Johansen og fylkesordfører Anette Solli i dag signerte en bymiljøavtale for Oslo og Akershus.

Bymiljøavtalen gjelder perioden 2017-2023 og ble fremforhandlet av staten v/Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune den 25. januar i år. Avtalen er nå ferdigbehandlet i de respektive politiske organene.

- Jeg er glad for at vi nå er ferdig med uenighet og kan se på tvers av fylkesgrensene, sa Solvik-Olsen. Han minnet om at veksten i Oslo og Akershus krever tunge investeringer og at man trenger bedre kollektivtrafikk og veier for å gi et godt tilbud til innbyggerne.

I bymiljøavtalen går det frem at prosjektene finansieres av statlige midler - som er riksvegmidler, jernbanemidler, statlig tilskudd til store kollektivinfrastrukturprosjekt (50/50-ordningen), programområdemidler, belønningsmidler og statlig kjøp av persontransport. Videre skal prosjektene finansieres ved bompenger gjennom Oslopakke 3 som er en del av bymiljøavtalen, lokale midler, grunneierbidrag og billettinntekter fra kollektivtransport.

Avtaleperioden er 2017-2023, og avtalen skal - sammen med en byutviklingsavtale - revideres etter at Stortinget har behandlet NTP 2018-2029 og revidert Oslopakke 3.

Fornebubanen ligger inne i bymiljøavtalen som et 50/50-prosjekt, der den statlige andelen er beregnet til 5,6 milliarder kroner. Lokale myndigheter varsler om at de senere ønsker å forhandle om statlig 50 prosent tilskudd til ny T-banetunnel, nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen og baneløsning for nedre Romerike. I denne forbindelse viser Samferdselsdepartementet til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2023 der regjeringen har avsatt midler til både Fornebubanen og Ny Metrotunnel. I tillegg er det gitt positive signaler om både kollektivløsning for Nedre Romerike og nytt sikrings- og signalanlegg på T-banen.

Bymiljøavtale Oslo og Akershus