Historisk arkiv

Historisk arkiv

Avtjerna – kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Dersom Avtjerna i fremtiden utvikles som boligområde, kan det være et spennende sted for utvikling av fremtidsrettede kollektivløsninger. Regjeringen åpner for at lokale myndigheter og kollektivselskap sammen med staten ser på muligheten for å bruke servicetunnelen til en fremtidig Ringeriksbane som trasé for høyteknologiske bussløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I lys av en mulig fremtidig utbygging av boliger og næringsvirksomhet på Avtjerna i Bærum kommune, har det vært luftet ønske om å anlegge jernbanestasjon i området. Fra faglig hold har tommelen blitt vendt ned ned for en slik stasjon, blant annet som følge av økt risiko for utbyggingen av Ringeriksbanen. Nå løfter regjeringen frem muligheten for å vurdere nye, moderne kollektivløsninger i forbindelse med infrastrukturen som bygges i tilknytning til Ringeriksbanen.

Smarte løsninger
- Regjeringen ønsker å bidra til smarte løsninger. Vi må ha visjoner for arealutvikling og tenke langsiktig om gode transportløsninger. Den teknologiske utviklingen åpner for nye spennende konsepter i skjæringspunktet mellom teknologi og kjøretøy. For en utbygging som ligger noe frem i tid, kan det være interessant å utforske om autonome, forurensingsfrie busser kan danne grunnstammen i et kollektivtransportsystem for Avtjerna. Ved bruk av servicetunnelen får man et mulig transportsystem hvor all ferdsel er nøye kontrollert, og som derfor kan fungere spesielt godt som arena for ny teknologi. Jeg vil derfor utfordre Bærum kommune og Akershus fylkeskommune, gjerne sammen med relevant kollektivselskap, til å utrede muligheten for en slik løsning mellom Sandvika og Avtjerna, sier samferdselsministeren.

Ringeriksbanen er planlagt som en sammenhengende dyp tunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen, med traséhovedsakelig i dagsone videre til Hønefoss. Dersom tunnelen bygges som ett løp med to spor, må det bygges en service- og beredskapstunnel parallelt med jernbanetunnelen. Hvis servicetunnelen kan brukes som egen trasé for selvkjørende busser, åpner dette for et spennende og innovativt kollektivtransporttilbud, gitt at Avtjerna-området skal bygges ut i fremtiden.

Ingen jernbanestasjon vedAvtjerna
Samferdselsdepartementet ba i juni 2017 Jernbanedirektoratet om å vurdere en egen stasjon på Ringeriksbanen ved Avtjerna. Tekniske forhold som stigning og usikre grunnforhold, og utfordringer knyttet til å gi et godt kollektivtrafikktilbud, gjorde at Jernbanedirektoratet anbefalte at banen bygges uten stasjon mellom Sandvika og Sundvollen. Regjeringen støtter denne tilrådingen.

- Vi må velge de kollektivløsninger som er best egnet på ulike steder. En jernbanestasjon på Avtjerna ville ligget i utkanten av et fremtidig boligområde. Med en betydelig høydeforskjell i området, vil få personer få gåavstand til stasjonen. Siden det uansett vil være nødvendig med et busslignende transportsystem lokalt, ønsker vi å løfte blikket og se hvordan det kan utvikles med tilknytning til for eksempel Sandvika. Avtjerna ligger ikke inne på prioriterte lister over boligutvikling i dagens lokale planer, slik at boligutviklingen i området ligger mange år frem i tid. Dermed har både lokale myndigheter og kollektivselskap tilstrekkelig med tid til å jobbe med kollektivløsninger, og dette er innenfor et felt der teknologiutviklingen nå er i en rask og riktig retning. Vi kan få nye, spennende løsninger som kanskje kan snu opp ned på folks syn på kollektivtrafikk. Jeg ser frem til muligheten for konstruktivt og nyskapende arbeid, avslutter Solvik-Olsen.

Videre prosess
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i nærmeste fremtid be Bane NOR om å sende forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss ut på høring. 

For flere opplysninger – se:

  • Bane NORs prosjektside om Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet