Historisk arkiv

Klart for ny rv 36 i Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Rv 36 mellom Bø og Seljord skal oppgraderes. Strekningen langs Seljordsvatnet har lav standard med krappe kurver og delvis mye stigning. Den er også ulykkesutsatt. Ny vei vil bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, spesielt for næringstransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rv 36 er en viktig transportåre for lokal- og regionaltrafikken mellom Grenlandsområdet og Midt-Telemark og knytter sammen hovedferdselsårene E18 og E134.

Det er lagt opp til å utbedre til sammen 3 km av dagens veg gjennom Stodi og Bukti. Begge strekningene vil få vegbredde på 8,5 m, maksimalt  6 prosent stigning, bedre bæreevne og sikrere avkjøringer.

Lokale myndigheter ønsker å fremskynde en utbedring av de to delstrekningene Stodi og Bukti gjennom bompengefinansiering. Både Telemark fylkeskommune og fire kommuner har sluttet seg til bompengefinansiering av utbyggingen. Prosjektet har en kostnadsramme på 291 millioner. kroner.

Det vil bli tovegs innkreving i en bomstasjon på rv 36 på delparsellen Stodi.

Les mer: Prop. 113 S (2017-2018) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekningen Bø- Seljord i Telemark