Forsiden

Historisk arkiv

E18 Vestkorridoren: Klart for utbygging av Lysaker–Ramstadsletta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- E18 Vestkorridoren er en av landets viktigste og mest trafikkerte veistrekninger. Køproblemene er store, kollektivtrafikken har dårlig fremkommelighet og innbyggerne plages av støy og luftforurensning. Nå kan både lokalbefolkning og næringsliv se frem til en helt annen trafikkflyt, et betydelig løft for kollektivtrafikken og reduserte miljøproblemer. Utbyggingen er også viktig nasjonalt og regjeringen vil derfor sette i gang arbeidet så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringen la i statsråd i dag frem et forslag om utbygging og finansiering av E18 Lysaker–Ramstadsletta i Akershus. Dette er den første strekningen av den planlagte utbyggingen mellom Lysaker og Drengsrud i Bærum og Asker kommuner.

Tre kjørefelt, bussvei og sykkelvei

Utbyggingen omfatter blant annet 4,4 km ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta i Bærum kommune. I tillegg inngår ny bussvei, ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei.

Lokalt forankret og viktig nasjonalt

- Dette blir et av Norges største prosjekt for økt kollektivtransport, sykkel og gange. For innbyggerne rundt E18 betyr dette at området kan utvikles på en positiv måte. Samtidig blir trafikkflyten betydelig bedret for den viktige næringstransporten mellom landsdelene som skal gjennom Oslo og transporten til og fra kontinentet, sier samferdselsministeren.

Han påpeker at han er kjent med at det er ulike politiske oppfatninger om utbyggingen, men at forslaget som nå legges frem er basert på lokalpolitisk fattede vedtak.

- Alle prognoser for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk tilsier at denne utbyggingen er påkrevd, sier samferdselsministeren.

Kostnader og finansiering

Samferdselsdepartementet legger til grunn en styringsramme for prosjektet på 16,3 milliarder 2019-kroner. Av dette er 5,5 milliarder kroner statlige midler, mens om lag 10,8 milliarder kroner forutsettes i bompenger. Det statlige bidraget har økt i prosjektet, og utgjør nå om lag 34 prosent.

Prosjektet er omfattende og består av ulike kontrakter. Statens vegvesen skal arbeide videre med å avklare endelig kontraktstrategi slik at den økonomiske usikkerheten i prosjektgjennomføringen kan reduseres mest mulig, går det frem av proposisjonen.

Med forutsetningene som er lagt til grunn i finansieringsplanen er bompengeperioden beregnet til om lag 15 år. Regjeringen er åpen for å utvide perioden til 20 år for å redusere prisene mest mulig per passering, dersom det er lokalpolitisk tilslutning til det.

- Jeg er opptatt av å legge til rette for at bompengebelastningen skal være lavest mulig for folk. Det er derfor nå lagt inn mer statlige midler til denne strekningen. I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale har jeg også tilbudt Oslo og Akershus et betydelig økt statlig tilskudd for å øke kollektivtilbudet samt redusere billettprisene og bompengene generelt i området, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det legges opp til anleggsstart ved årsskiftet 2020/2021. E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028.

Mer informasjon

Prop. 38 S (2019-2020) Utbygging og finansiering av E18 Lysaker–Ramstadsletta i Akershus