Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Historisk arkiv
Revidert nasjonalbudsjett 2019

Foreslår midlertidig støtteordning for gods på jernbane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringa foreslår å innføre en støtteordning på inntil tre år for godstransport på jernbane. Den midlertidige ordningen skal bidra til å få mer gods på jernbane ved å hjelpe godsnæringen på bane som sliter.

- Vi har som ambisjon å frakte mer gods på bane. Det er positivt for både framkommeligheten på vei, miljø og trafikksikkerheten. Regjeringen arbeider med å gjøre transport på jernbane mer pålitelig. Dette er i første rekke infrastrukturtiltak som først vil få effekt om noen år. Støtteordningen kommer i tillegg til dette, og er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år for å få godsnæringen på bane ut av en krevende periode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Etterspurt ordning som skal hjelpe godsnæringen på jernbane ut av krisen

Flere godsoperatører på jernbanen sliter økonomisk på grunn av sterk konkurranse fra veitransporten og at vareeierne ikke anser som pålitelig nok

- Til tross for at vi jobber med å gjøre transport på jernbane mer pålitelig, har næringen varslet at de ser seg nødt til å legge ned deler av tilbudet hvis det ikke kommer på plass en støtteordning nå. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane, sier samferdselsministeren.

Omfanget av tilskuddsordningen er anslått til å være på i underkant av 90 millioner kroner i året de neste to årene. Eksakt sum kommer regjeringen tilbake til i de aktuelle budsjettene.

Støtteordningen er et tiltak for å få mer gods på bane ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter (containere mv.) og vognlast. Det er denne typen transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei. Ordningen skal bidra til å øke konkurranseevnen til disse typene jernbanetransport fram til særskilte infrastrukturtiltak for godstransport på jernbanen får effekt.

En støtteordning er sterkt etterspurt av næringen, og det har vært god kontakt mellom regjeringen og næringen om utfordringene knyttet til godsoverføring til jernbane.

På statsbudsjettet for 2019 er det fra før prioritert 400 millioner kroner tiltak for å styrke den skinnegående varetransporten.