Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innfører tilskuddsordning for mer miljøvennlige havner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Den nye ordningen vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft gjennom mer effektive og miljøvennlige havner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Regjeringen bevilger 50 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for investering i effektive og miljøvennlige havner, og det er mulig å søke allerede nå.

Sjøtransporten bruker mye tid i havn, og havneaktivitetene er derfor viktige ledd i en effektiv sjøtransport og gode logistikk-kjeder. - Effektiviseringsgevinster i havnene vil komme mange aktører til gode og bidra til økt konkurranseevne for sjøbaserte transportløsninger. Tilskuddsordningen vil kunne bidra til lavere transportkostnader, mer godsoverføring fra vei til sjø og ha positive klima- og miljøeffekter, sier Dale.

Alle allment tilgjengelige havner kan søke om tilskudd til investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur fra vei- og sjøside, samt mudring.

Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen og kan veilede søkere i søknadsprosessen. Informasjon om ordningen, årlige tilskuddsmidler og frister finnes på Kystverkets hjemmeside:  www.kystverket.no/effektivehavner