Historisk arkiv

Oslo og Akershus får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Fornebubane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Dette er en viktig milepæl i vårt felles anliggende om et godt bymiljø i hovedstadsregionen med bedre framkommelighet, bedre kollektivløsninger og en samordnet areal- og transportpolitikk. Jeg vil takke folkevalgte og fagfolk som har bidratt til at det nå foreligger en omforent avtale, sier statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet.

Aktørene som har mottatt en
Ordførerne i Oslo, Bærum (varaordfører), Skedsmo og Oppegård, Akershus fylkeskommune og statssekretærer fra Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med de signerte avtaleutkastene til ny byvekstavtale for Oslo og Akershus. Foto: Henrik Jonassen/SD

Med dette avtaleutkastet på plass legges det til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre en ambisiøs transport- og miljøsatsing i Oslo og Akershus, og en samordnet areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029.

- Dette er gjensidige forpliktelser, og det ser ut til at partene har forhandlet seg fram til et godt resultat for sine innbyggere. Jeg er glad for at partene kom i mål nå før sommeren slik at vi sikrer fremdrift i det videre arbeidet med den politiske behandlingen. Her har det vært gjort et godt stykke arbeid, sier Werp.

Det var onsdag det fremforhandlede utkastet til byvekstavtale for Oslo og Akershus ble overlevert til statssekretærene Anders B. Werp og Lars Jacob Hiim i henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Viktig arena

For regjeringen er byvekstavtalene en av de viktigste arenaene for samarbeid for å utvikle våre største byområder. Det er viktig at hovedstadsområdet har en god utvikling, og at vi sammen jobber for best mulig bymiljø og gode løsninger for kollektiv, sykkel og gange. Staten tar en stor del av regningen når det gjelder disse løsningene. Fornebubanen er et viktig 50/50-prosjekt, hvor staten vil bidra med halvparten av finansieringen. Det samme vil gjelde ny T-banetunnel, som ligger noe fram i tid.

Integrerer areal- og transportpolitikken

For å integrere areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å samordne bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene til byvekstavtaler. Gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale som ble inngått mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i 2017, er nå reforhandlet til en felles byvekstavtale.

- En samordnet byvekstavtale gir oss et svært godt utgangspunkt for god og reell samordning av areal- og transportpolitikken i Oslo og Akershus, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Samarbeid om utvikling av byområdene

- For regjeringen vil byvekstavtalene være en av de viktigste arenaene for samarbeid om å utvikle våre byområder. Gjennom denne byvekstavtalen skal vi sikre at hovedstadsregionen blir enda mer attraktiv og konkurransedyktig, og at vi når våre felles og ambisiøse miljø- og transportmål, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård. I forhandlingene har staten vært representert av Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene. Avtalen skal etter dette behandles i regjeringen, og først etter regjeringsbehandlingen vil det foreligge en endelig avtale.

66,4 milliarder kroner

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

I byvekstavtalene vil staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.

Les avtaleutkastet med vedlegg (pdf)