Historisk arkiv

Jernbaneutbyggingen mot Hamar fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Fra nå vil det være full framdrift i utbyggingen av InterCity-strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen. Det forbedrede togtilbudet som er forespeilet skal realiseres. Med mulighet for to Intercity-tog i timen hver vei og 20 minutter raskere reisetid mellom Oslo og Hamar blir det en ny reisehverdag for pendlere og fritidsreisende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bane NOR måtte tidligere i år avlyse konkurranser om bygging av InterCity-strekningen Kleverud-Sørli, grunnet utbruddet av Covid-19. Som en følge av dette, og store kostnadsoverskridelser i jernbanesektoren i 2020, gikk regjeringen inn for å utsette utbyggingen av denne strekningen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I forhandlingene på Stortinget ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om at utbyggingen av strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen skal gjenopptas.

- Vi er svært fornøyde med at budsjettavtalen gir rom for at dette prosjektet kan startes opp igjen. Det er et godt og gryteklart prosjekt, som vi nå skal ha rasjonell fremdrift i, sier samferdselsministeren.  

Oppdrag til Jernbanedirektoratet
I budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet ble det enighet om å bevilge 55 millioner kroner til Kleverud-Sørli i 2020. Samferdselsdepartementet har i dag sendt et supplerende tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet, med et oppdrag om å sette i gang igjen prosjektet så raskt som mulig. Bane NOR vil som en følge av dette gjenoppta konkurransene om de to første entreprisene.

Avlysningen av konkurransene i februar i år og utsettelsen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai, gjør at det likevel ikke blir mulig å sette spaden i jorda i 2020, slik det opprinnelig var planlagt. Anleggsstarten kommer først i 2021.

Videre nordover
Prosjektet Kleverud-Sørli ses nå i sammenheng med den siste strekningen mot Hamar, Sørli-Åkersvika. For å få full effekt av prosjektene på Dovrebanen som enten er fullført eller er under bygging, må det bygges dobbeltspor fram til Åkersvika og gjennomføres noen mindre tiltak på Hamar stasjon. Planleggingen av Sørli-Åkersvika fortsetter med god framdrift.

Fram til nå har ambisjonen vært å fullføre jernbaneutbyggingen til Åkersvika sør for Hamar i 2026. Jernbanedirektoratet har signalisert at dette ikke lenger er realistisk, Dette er en konsekvens av avlysningen av konkurransene på Kleverud-Sørli og forslaget om å utsette dette prosjektet tidligere i år. Ifølge direktoratet vil det imidlertid være mulig å fullføre utbyggingen av Sørli-Åkersvika samtidig med Kleverud-Sørli i 2027.  

Regjeringen legger opp til at utbyggingen av ny jernbane på strekningen Kleverud-Sørli-Åkervika skal få de nødvendige midler for å holde rasjonell fremdrift.

For flere opplysninger – se: