Historisk arkiv

Mobilitetspakken: Nytt EU-regelverk på veitransportområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Europaparlamentet har 9. juli vedtatt den sosiale delen av Mobilitetspakke 1. Dette er siste skritt før EU formelt vedtar endringer i reglene om kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme.

- Det er positivt at det kommer nytt EU-regelverk på veitransportområdet som skal sikre bedre arbeidsforhold for sjåførene og fremme mer rettferdig konkurranse i veitransportnæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.

Regjeringen har fulgt behandlingen av Mobilitetspakken i EU-systemet nøye. Del 1 av Mobilitetspakken har vært omstridt siden den ble lansert av EU-kommisjonen i mai 2017, og det har lenge vært usikkert om regelverket kom til å bli vedtatt.

Samferdselsdepartementet har deltatt i Road Alliance som er en sammenslutning av europeiske land som er opptatt av å fremme sosiale rettigheter for sjåfører, trafikksikkerhet og like konkurransevilkår i veitransportsektoren. Road Alliance har jobbet aktivt med å påvirke utviklingen av det nye EU-regelverket.

- Granavoldenplattformen slår fast at regjeringen skal jobbe aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje. Dette er noe Road Alliance også har vært opptatt av. For å hindre systematisk kabotasje vil det nå innføres en karanteneperiode på 4 dager før det samme kjøretøyet kan brukes til kabotasjekjøring i det samme landet. Dette er en innstramming fra dagens regler som vi støtter, sier Hareide.

De nye reglene innebærer bl.a. at:

 Sjåfører skal vende hjem hver 4. uke og kjøretøyet skal vende hjem hver 8. uke.

  • Virksomhetene skal betale for sjåførenes innkvartering når sjåføren skal gjennomføre en ukehvil utenfor kjøretøyet.
  • Reglene for postkasseselskaper strammes inn.
  • Dagens kabotasjeregler strammes inn ved at det innføres en karanteneperiode på 4 dager for utenlandske kjøretøy som brukes i kabotasjekjøring.
  • Myndighetenes håndhevingsmuligheter blir utvidet.

De nye rettsaktene blir offentliggjort i EU-tidende i løpet av sommeren. Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med de andre EFTA/EØS-landene Island og Liechtenstein starte arbeidet med å innlemme de nye reglene i EØS-avtalen.