Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-2029

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den nye byvekstavtalen bygger på Nasjonal transportplan 2018-2029, og erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren fra 2017.

-Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling på Nord-Jæren, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Statlig bidrag til Bussveien, reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud

Totalt er statens bidrag i byvekstavtalen på nær 17 milliarder kroner i tiårsperioden. Staten vil blant annet dekke halvparten av den samlede kostnaden for Bussveien. Det innebærer et bidrag på over fem milliarder kroner til dette prosjektet.

– I tråd med bompengeavtalen fra 2019 økes dette tilskuddet fra 50 til 66 prosent. Dette tilskuddet er på 1,7 milliarder kroner. Halvparten av denne økningen skal gå til å redusere bompengene på Nord-Jæren, og halvparten skal gå til et bedre kollektivtilbud. I tillegg avsettes et statlig bidrag til reduserte billettpriser på kollektiv på 500 millioner kroner, sier Hareide.

Staten vil også bidra med midler til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange og belønningsmidler som blant annet kan gå til drift av lokal kollektivtransport. Det ligger også inne midler til knutepunkter og stasjoner på jernbanen.

Signering av ny avtale skjer etter sommeren

De lokale partene har tidligere gitt sin tilslutning til den nye avtalen. Dermed er den klar til å signeres. En invitasjon til å signering etter sommeren er sendt fra Samferdselsdepartementet til partene i Rogaland. Dette er gjort i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avtalen er mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.