Historisk arkiv

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De siste ukene har tallet på togreiser blitt betydelig lavere. Dette har ført til et vesentlig fall i billettinntektene for togoperatørene. Grunnen er tiltakene som er innført i forbindelse med den pågående håndteringen av koronaviruset. Arbeidsplasser, skoler og utdanningsinstitusjoner har blitt stengt. Arbeidstakere og skoleelever jobber og følger undervisning hjemmefra. Basert på helsefaglige råd er befolkningen oppfordret til å redusere reiseaktiviteten for å redusere smittespredning.

Flere strakstiltak har allerede blitt innført for å dempe de negative konsekvensene for togoperatørene. Jernbanedirektoratet har betalt togoperatørene for persontogtjenester basert på ordinær ruteplan, mens togoperatørene har redusert togtilbudet i samråd med direktoratet som følge av lavere etterspørsel etter togreiser. Bane NOR har utsatt innkreving av infrastrukturavgifter. Redusert merverdiavgift på transport og generelle tiltak for næringslivet vil også komme togoperatørene til gode. 

Gir større handlingsrom for å sikre et grunnleggende togtilbud

Samferdselsdepartementet har vurdert at disse tiltakene alene ikke vil kunne gjøre togselskapene i stand til å håndtere kostnadene ved å opprettholde et grunnleggende togtilbud. Regjeringen går derfor inn for at Jernbanedirektoratet kan inngå midlertidige tilleggsavtaler om statlig kjøp av persontogtjenester utover den eksisterende rammen på årets statsbudsjett. I desember i fjor bevilget Stortinget drøyt 4 milliarder kroner til statlig kjøp av persontogtjenester på statsbudsjettet for 2020.

Den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 550 millioner kroner skal gjøre det mulig å opprettholde et grunnleggende togtilbud for arbeidsreiser, slik at ikke minst samfunnskritisk personell får et godt togtilbud som ivaretar smittevernhensyn.

Regjeringen vil fortløpende vurdere behovet

Tilleggsavtalene skal gjelde i en tidsbegrenset periode og avsluttes så snart grunntilbudet kan dekkes innenfor eksisterende avtaler. Regjeringen vil fortløpende vurdere behovet for å forlenge de midlertidige avtalene. Disse avtalene skal også avgrenses mot andre kompenserende tiltak for å hindre overkompensasjon.

For flere opplysninger – se:

Prop. 73 S - Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)