Historisk arkiv

Regjeringen vil forlenge den midlertidige loven som gjør det mulig med smittefri billettering på ferjene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vi ser at koronasituasjonen kommer til å vare ytterligere en stund. Derfor må vi sikre at det fortsatt kan være mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser også i 2021. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Manuell betaling av ferjebilletter ble stanset i mars 2020 på riksveiferjesambandene og mange fylkeskommunale ferjesamband. Formålet var å hindre at salg av ferjebilletter ble en kilde til spredning av covid-19 mellom passasjerer og mannskap.

26. mai vedtok Stortinget en midlertidig lov som gir Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser i etterkant av reisen. Den midlertidige betalingsordningen har vært i bruk siden april 2020, noe som har vært viktig for å kunne drifte ferjene med det mannskapet som kreves og samtidig sikre at inntektene fra ferjebilletter kan opprettholdes.

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte. Vi er nå i en situasjon med mye ny spredning av koronaviruset og vi oppfordrer folk til å begrense nærkontakt med andre. Dette gjelder selvsagt også for ferjemannskap. Derfor foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven ut 2021, med åpning for at tiltaket kan benyttes så lenge det er behov for å beskytte mot smitte av koronaviruset på ferjene, sier samferdselsministeren.

Ny opphevelsesdato for loven

Loven oppheves 1. januar 2021 dersom den ikke endres. Samferdselsdepartementet fremmer derfor forslag til endringer i den midlertidige loven om forlengelse og enkelte tekniske enderinger som vil gi klarere bestemmelser om behandling av personopplysninger.

Forslaget til forlengelse av loven har vært på bred offentlig høring i høst, og de ulike høringsinstansene er jevnt over positive til forlengelsen. Mange ønsker seg ordningen med elektronisk billettering på ferjene permanent.

I forlaget til endringer forslår departementet at loven får ny opphevelsesdato 1. januar 2022. Ordningen kan likevel bare benyttes av Statens vegvesen og fylkeskommunene i 2021 så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene.

Departementet arbeider med å utrede endringer i yrkestransportlova, for at registrering av kjøretøys kjennemerker til ferjebillettering og annen behandling av personopplysninger i den forbindelse blir regulert i loven. Departementet vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.   

For mer informasjon:

- Prop. 29 L (2020-2021) Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

- Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

- Prop. 114 L (2019-2020) Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19