Historisk arkiv

Arbeidsgruppe skal jobbe med alternativer til taksameter i drosje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen ønsker å stille teknologinøytrale krav som alternativ til taksameter i drosje. Dette vil både redusere etableringskostnadene og legge til rette for bedre konkurranse i næringen. Etter høringen om slike alternative løsninger i 2020, ble det avdekket flere problemstillinger som vi må se nærmere på. Derfor oppretter vi nå en arbeidsgruppe som vil jobbe videre med forslag til nytt regelverk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet sendte sommeren 2020 på høring forslag til endringer i regelverket som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje.

Høringen avdekket og tydeliggjorde flere problemstillinger:

  • Det var delte meninger om hvorvidt det burde åpnes for nye kontrollutrustninger, og eventuelt hvilket alternativ som var å foretrekke.
  • De foreslåtte tilsyns- og sanksjonshjemlene for de nye kontrollutrustningene legger ikke til rette for tilstrekkelig kontroll, blant annet fordi det ikke er lagt opp til tilsyn med bruk av løsningene.
  • Forslaget bygger på noen manglende forutsetninger, særlig at oppkoblingen mot relevante register ikke er på plass.

Det opprettes derfor en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justervesenet og Skattedirektoratet. I tillegg skal arbeidsgruppen be om innspill fra andre etater: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Politiet, Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Statens vegvesen og Pasientreiser HF.

Arbeidsgruppen skal følge opp de problemstillingene som ble avdekket og tydeliggjort i høringen, og justere forslaget til et helhetlig regelverk som stiller krav til nye kontrollutrustninger i drosjetransport. Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere muligheten for å stille ytterligere krav som muliggjør en heldigital løsning. For at dette skal være mulig må vi ha gode teknologinøytrale løsninger, som ivaretar de hensynene som taksametrene gjør i dag.

Arbeidsgruppen skal ferdigstille et utkast til høringsnotat med forslag til regelendringer innen juni 2021.

Se nærmere om mandatet her.