Historisk arkiv

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Listen med virkemidler er en del av OECDs arbeid med IPAC (International Program for Action on Climate) som Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt initiativ til.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er glad for at OECD trekker fram nullvekstmålet og byvekstavtalene som eksempel på et godt virkemiddel:

– Byvekstavtalene skal bidra til at transportsystemene i byområdene utvikles på en miljø- og klimavennlig måte, med et godt tilbud for gående, syklende og reisende med kollektivtransport, sier Rotevatn.

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Nullvekstmålet følges opp gjennom byvekstavtalene. Å oppnå nullvekst i persontransport med bil i byområdene krever målrettet innsats. Staten, fylkeskommunene og kommune jobber gjennom byvekstavtalene tett sammen for å finne fram til gode løsninger.

– Det er fint å kunne dele våre erfaringer, og jeg sier som USAs president Roosevelt under andre verdenskrig: "Look to Norway". Andre land kan ha noe å lære av Norge på dette området. Byvekstavtalene er ingen enkel snarvei, men det er gjennom tett samarbeid mellom lokale, regionale og statlige myndigheter at vi kommer frem til gode løsninger, sier Hareide.

Mer informasjon hos OECD: https://www.oecd.org/climate-action/ipac/practices/norway-s-zero-growth-goal-for-major-urban-areas-3cc592d3/