Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Høring: Nytt språkkrav for større skip i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Norge er et land med en lang kyst, og en like lang historie som sjøfartsnasjon. Trygghet for de mange som ferdes til sjøs er noe av det viktigste vi jobber med, og å forstå hverandre og kommunisere godt kan være avgjørende for sikkerheten i krevende farvann. Derfor foreslår vi nå et krav om bruk av engelsk for større fartøy i kommunikasjonen mellom fartøyene og med sjøtrafikksentralen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Kystverket gjennomføre en høring om forslag til nytt språkkrav i sjøtrafikkforskriften. Forslaget innebærer et krav om at fartøy med bruttotonnasje på 500 bruttotonn eller mer skal kommunisere på engelsk på sjøtrafikksentralenes VHF-arbeidskanaler. Kravet vil gjelde kommunikasjon som utveksles i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder, og vil gjelde nærmere angitt informasjon regulert i sjøtrafikkforskriften. I dag er det ikke påbud om bruk av ett felles språk.

Et tilsvarende forslag var på høring i 2020, og som et resultat av tilbakemeldingene som kom da, er det presisert i forslaget hvilken kommunikasjon som omfattes av kravet, og at kravet ikke vil gjelde nødkommunikasjon.

– At de største skipene bruker engelsk i visse deler av sin kommunikasjon med hverandre og med sjøtrafikksentralen, vil kunne bidra til felles situasjonsforståelse og bedre sjøsikkerhet. Samtidig er jeg klar over at dette kan gi noen utfordringer, og jeg ønsker derfor innspill fra rederiene og næringen på hvor store utfordringene et krav om bruk av engelsk vil være for fartøy over 500 bruttotonn, sier Hareide.

Kravet vil gjelde kommunikasjonen mellom fartøy og mellom fartøy og sjøtrafikksentral som er regulert i sjøtrafikkforskriften, for eksempel kommunikasjon om møtesituasjoner og passering av andre fartøy, opplysninger om at et fartøy endrer kurs og kommunikasjon om tillatelser til å seile i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder.

Kystverket vil sende forslaget på høring i løpet av høsten 2021.