Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2022–2033:

Enklere og grønnere hverdagsreiser i flere byområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen vil bidra til et grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Store og små byområder fortsetter å vokse. Nå forsterker og utvider regjeringen satsingen med flere nye byområder og en samlet satsing på om lag 80 milliarder kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022–2033. I ny NTP følger regjeringen opp de fire inngåtte byvekstavtalene, legger opp til fem nye og kommer også med et nytt tilskudd for fem mindre byområder.

Byvekstavtaler i de ni største byområdene
– Byvekstavtalene er en dugnad mellom staten og byområdene som fungerer godt. Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Vi vil ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Det betyr triveligere og sunnere byer som er bedre å bo i for både barn og voksne. Vi ønsker at enda flere velger å ta kollektivtransport, sykle og gå. Effektiv arealbruk er viktig for å få det til. Det må være enkelt å velge grønn transport når barn skal på skolen og voksne på jobb, sier samferdselsministeren.

Regjeringen følger derfor opp de fire byvekstavtalene for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. Bompengeavtalen fra 2019 blir også fulgt opp.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

Bidrag til Bybane til Åsane og til Majorstuen stasjon
Regjeringen fortsetter den store satsingen på kollektivtransport i de største byområdene, blant annet med bidrag til store prosjekt i Bergen og Oslo.

I ny transportplan vil regjeringen være med og finansiere Bybanen til Åsane innenfor 50/50-ordningen. Det er også prioritert midler til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen. Den er en forutsetning for bybaneutbyggingen, men er ikke en del av 50/50-ordningen.

I Oslo foreslår regjeringen et tilskudd på 500 millioner kroner til Ny Majorstuen stasjon. Dette er ikke et nytt 50/50-prosjekt, men regjeringen ønsker likevel å bidra.

– Jeg tror Oslo kommune kan få en betydelig privat medfinansiering av dette viktige prosjektet. Både T-banen og jernbanen betyr mye for miljøvennlig og kapasitetssterk persontransport inn til bysentrum, og er viktig i en grønn byutvikling, sier samferdselsministeren.

Ny tilskuddsordning
– Vi etablerer nå et nytt tilskudd på 600 millioner kroner over fire år for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Slik kan også mindre byer som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, få hjelp til å utvikle gode og grønne løsninger for alle trafikantgrupper, sier samferdselsministeren.

Tilskuddet vil gå til Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bompengefinansierte bypakker og nullvekst ligger til grunn.

 

For mer informasjon, se:

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033