Historisk arkiv

Nytt og effektivt tiltak for en ryddig transportbransje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Siden 2013 har denne regjeringen satt i verk en rekke tiltak overfor transportbransjen. Det er gjort både for å bedre trafikksikkerheten, gi like konkurransevilkår i transportbransjen og ivareta arbeidstakernes arbeidsvilkår. Når Statens vegvesen fra 1. september får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr på stedet i større grad enn i dag, vil dette gi en mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene. Vi mener det vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De nye overtredelsesgebyrene er først og fremst knyttet til overtredelse av kjøre- og hviletidsreglene for tungtransporten, og for brudd på diverse dokumentplikter, for eksempel utgått gyldighet på førerkort og yrkessjåførbevis. Det blir også innført overtredelsesgebyr for overtredelser som også gjelder personbiler. Dette er knyttet til kjøring med flere personer enn tillatt på eller i kjøretøyet, for kjøring med motorvogn uten forskriftsmessig bruk av kjennemerke, for overtredelser av bestemmelser om lys og for kjøring med overlast av motorvogn og/eller henger med tillatt totalvekt på inntil 3 500 kg.

Flere tiltak er iverksatt overfor transportbransjen siden 2013

Denne endringen kommer i tillegg til de mange tiltakene regjeringen har satt i verk siden 2013 overfor transportbransjen.

- Vegtransportaktører som ikke følger regelverket, bidrar til dårlige arbeidsvilkår for sjåførene og hindrer rettferdig konkurranse i næringen. Slik useriøs virksomhet kan også være en fare for trafikksikkerheten, og ha andre negative konsekvenser for samfunnet. Derfor har denne regjeringen hatt fokus på disse utfordringene gjennom flere år, og har innført en rekke tiltak, sier Hareide.

Siden 2013 har regjeringen Solberg innført blant annet følgende tiltak:

  • Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er styrket på vegtransportområdet, blant annet gjennom at regjeringen har etablert tre-parts bransjeprogram for transport, og at Statens vegvesen har opprettet en egen krimenhet. Les mer: Treparts bransjeprogram - regjeringen.no

  • Samtidig er samarbeidet mellom Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Skatteetaten om kontroll på vegtrafikkområdet styrket, blant annet gjennom at samhandlingsplanar mellom etatene ble satt i verk i 2018. Denne regjeringen har også initiert lovendringer, slik at Statens vegvesen nå kan bistå med å innhente relevant dokumentasjon for Arbeidstilsynet. Tollmyndighetene har også fått delegert myndighet til å kontrollere vinterdekk. Les mer: Strammer til mot arbeidslivskriminalitet og ulovlig innleie - regjeringen.no
  • Det er i tillegg etablert et informasjonsopplegg rettet mot utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren. Gjennom kampanjen "trygg trailer" får transportbedriftene informasjon om kravene til utstyr, slik at de selv kan ta en enkel sjekk av "sine" lastebiler.

For mer informasjon, se:

Hele forskriften på Lovdata.no: Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen - Lovdata Pro

Tidligere pressemelding om overtredelsesgebyr: Mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene - regjeringen.no