Historisk arkiv

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide: Vi skal fortsatt ha styringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Svarinnlegg, publisert i Aftenposten, 26. oktober 2020.

Professor Christoffer Conrad Eriksen og stipendiat Nils Gunnar Skretting ved Universitetet i Oslo gjentar sine standpunkter i spørsmålet om myndighetsoverføring ved innføring av EUs fjerde jernbanepakke (Aftenposten, 20. oktober). Jeg kan ikke se at de bringer noe nytt til debatten.

EU-kommisjonen har hjemler til å gi mer detaljerte regler på det tekniske og sikkerhetsmessige området. Dette kan sammenlignes med når forvaltningen i Norge vedtar forskrifter med hjemmel i en lov. Tekniske og sikkerhetsmessige regler på dette området er allerede innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Norge. Det gjelder også enkelte tilpasninger for Norge på grunn av klima og andre særnorske forhold.

Kommisjonen har utarbeidet et oppdatert kravsett som EUs jernbanebyrå ERA må følge når det treffer vedtak. Norge har deltatt i denne regelverksutviklingen. Disse oppdaterte reglene er med i oversikten over EØS-komitébeslutningene som Stortinget nå skal gi samtykke til å ta inn i EØS-avtalen.

Vi har lagt til grunn at vi skal bruke EØS-avtalesporet slik vi pleier for nye regler som vedtas av Kommisjonen. Utgangspunktet er derfor at ERA i sin myndighetsutøvelse vil være bundet av de reglene som følger av EØS-avtalen. Når Stortinget tar stilling til regelverket slik det nå foreligger, får det en demokratisk forankring i Norge.
Det kan tenkes tilfeller der Kommisjonen vil vedta endringer i regelverket som ERA skal basere sine vedtak på, og at ERA vil treffe vedtak i saker som berører Norge før reglene er tatt inn i EØS-avtalen.

Når det fremgår av Samferdselsdepartementets proposisjon at dette har et element av myndighetsoverføring i seg, vurderes det som en del av overføringen av forvaltningsmyndighet til ERA. Jeg har derfor ikke uttalt meg i motstrid med proposisjonen eller villedet Stortinget ved å gi uttrykk for at det ikke overføres myndighet til Kommisjonen.

Dette forholdet inngår i grunnlovsvurderingen vår, men vi har tillagt det en annen vekt enn Eriksen og Skretting og omtalt det på en annen måte. Så lenge de insisterer på at det er å villede Stortinget, kommer vi dessverre ikke videre i debatten.

Jeg registrerer for øvrig at et flertall i Stortingets transportkomité vil be Høyesterett om en betenkning. Jeg tror ikke Høyesterett vil komme til et annet resultat enn oss. Vi har gjort en god og grundig og vurdering av disse spørsmålene.