Historisk arkiv

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide om jernbanereformen: Har gitt gevinst, og skal evalueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Hareide svarer på Dagbladets lederartikkel 3. juni om jernbanereformen. På trykk i Dagbladet 9. juni 2021.

Det etterlatte inntrykket av Dagbladets leder 3. juni er at 1 milliard skattekroner er brukt på å reformere jernbanesektoren, men at vi ikke vet noe om effektene, og at reformen ikke har vært gjenstand for gjennomgang. Det er jeg ikke enig i. Vi vet at gevinsten langt har overgått omstillingskostnadene - besparelser på 12 milliarder kroner over en periode på åtte til ti år, mot 1 milliard kroner i kostnader. Det er en prestasjon langt over forventningene. Besparelsene er hovedsakelig et resultat av at tre trafikkpakker med persontogtilbud har blitt konkurranseutsatt, samtidig som togtilbudet er minst like bra eller bedre. Når vi kommer i gang med konkurransene om de passasjertunge togstrekningene rundt Oslo, forventer jeg ytterligere gevinster.

Akkurat som for persontogtilbudene skal drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen gradvis konkurranseutsettes. Bane NOR anslår en gevinst på om lag 500 millioner kroner som følge av dette. Målet er samtidig å forbedre togenes punktlighet og regularitet. Bane NOR anslår også en gevinst på 500 millioner kroner frem til 2023 som følge av effektivisering av egen virksomhet. Dette er et resultat av jernbanereformen.

Forberedelsene til gjennomføring av reformen startet i 2016, men selve reformen er ennå ikke sluttført. Likevel skal jernbanereformen selvsagt evalueres. Vi arbeider nå med sikte på å gjennomføre en bred, ekstern og uavhengig gjennomgang av flere av reformgrepene som har vært gjennomført. Både eksterne og interne krefter har vurdert sider ved jernbanereformen de siste årene. Riksrevisjonen har sett på arbeidet med drift og vedlikehold. Dette førte til høring i Stortinget i vinter. Vi har også hatt ekstern gjennomgang av økonomi og virksomhetsstyring i Bane NOR.

Vi har ikke har klart å ta ut effektene av reformen på de store utbyggingsprosjektene. Mitt hovedbudskap er: Nye Veier-tenkningen må inn i jernbanen. Dette betyr større frihet for Bane NOR til å bestemme utforming og rekkefølge på prosjektene.