Historisk arkiv

Nytt sekretariat for Regjeringens Sikkerhetsutvalg (RSU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor etablerer nå et fast styrket sekretariat for Regjeringens Sikkerhetsutvalg (RSU). Sikkerhetsutvalget ledes av statsministeren og er regjeringens organ for å diskutere og ta beslutninger i viktige graderte sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Det avholdes møter i RSU minst én gang hver måned. Sikkerhetsutvalget har faste medlemmer i tillegg til at statsråder fra berørte departementer møter, i tillegg møter de ulike tjenestene fra sivil og militær side. Det betjenes på samme måte som regjeringen av Statsministerens kontor.

Nå skal det etableres et eget sekretariat for RSU. Sekretariatet vil få en viktig støttefunksjon for arbeidet i RSU og skal ledes av en egen fagdirektør ansatt på Statsministerens kontor.

Når det nå etableres et eget styrket RSU-sekretariat ved Statsministerens kontor (SMK), så er det for å ha en fast stab der det inngår tjenestemenn fra SMK, UD, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. RSU-sekretariatet og dets leder skal bistå regjeringen med å få gode grunnlag for beslutninger som statsrådene så skal gjennomføre. De skal bistå i forberedelsene og oppfølgingen av møtene i RSU med det formål å sikre mer systematisk gjennomføring av beslutninger på sikkerhets- og beredskapsområdet. Dette skal styrke regjeringens arbeid med sikkerhet og beredskap.

Opprettelsen av et RSU-sekretariat endrer ikke ved ansvarsfordelingen mellom SMK og departementene. Justis- og beredskapsdepartementet har en generell samordningsrolle for samfunnssikkerhet og beredskap. Det enkelte departement har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap innenfor egen sektor.

Det har i media vært omtalt som om Norge nå får en «sikkerhetssjef». Det er statsministeren og regjeringen som er ansvarlige for dette arbeidet. Selv om sekretariatet skal ledes av en fagdirektør, blir det upresist når det omtales som en "sikkerhetssjef". Det operative sikkerhetsarbeidet gjøres av de ansvarlige departementer med statsrådene som sjefer.

Regjeringen er landets øverste organ for beredskap og sikkerhetsspørsmål. Derfor har også hele regjeringen jevnlige møter hvor samfunnssikkerhet og beredskap drøftes særskilt.