Historisk arkiv

Endringer i ansvarsfordelingen mellom departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Det ble i statsråd i dag besluttet en ny ansvarsfordeling mellom de to statsrådene i KMD og de to statsrådene i KD. Forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven ble flyttet fra KMD til BFD.

I statsråd 24. januar 2020 ble det fastsatt hvordan forvaltningsansvaret for lover under Kommunal- og moderniseringsdepartementet  og Kunnskapsdepartementet skal fordeles på de ulike statsrådene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Oversikt over lover som statsråd Linda Hofstad Helleland skal ha forvaltningsansvar for:

 • Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) 
 • Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven), kap. 1, 2 og 3 samt § 49 i kap. 6
 • Lov 15. juni 2018 nr. 44 om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester)
 • Lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)
 • Lov 14. juni 1884 nr. 3 om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet
 • Lov 4. juli nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Oversikt over lover som statsråd Nikolai Astrup skal ha forvaltningsansvar for:

 • Alle øvrige lover under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet

Oversikt over lover som statsråd Henrik Asheim skal ha forvaltningsansvar for:

 • Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
 • Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)
 • Lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)
 • Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
 • Lov 11. desember 2015 nr. 99 om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)
 • Lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)
 • Lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven), unntatt kap. 4. 
 • Lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Oversikt over lover som statsråd Trine Skei Grande skal ha forvaltningsansvar for:

 • Lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) kap. 4
 • Alle øvrige lover under Kunnskapsdepartementet.

Overføring av forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven til Barne- og familiedepartementet

Forvaltningsansvaret for lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) ble i statsråd i dag flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Barne- og familiedepartementet (BFD).

Bakgrunnen for endringen er at BFD er ansvarlig for forbrukerpolitikken, og har forvaltningsansvar for gjeldsordningsloven og gjeldsinformasjonsloven. Disse lovene har klar sammenheng med kredittopplysningsregelverket.

Ved å overføre forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven fra KMD til BFD, vil ansvaret for flere lover som er sentrale for å motvirke gjeldsproblemer i norske husholdninger samles i samme departement. Dette gir grunnlag for en helhetlig tilnærming til spørsmål knyttet til gjeldsproblematikk. Tilgrensende regelverk kan sees og utvikles i sammenheng. Datatilsynet vil fortsatt føre tilsyn med etterlevelse av kredittopplysningsregelverket.