Historisk arkiv

President Emmanuel Macron slutter seg til Havpanelet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Mandag 14. juni inviterte statsminister Solberg, som en av lederne for Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet), president Macron til å slutte seg til Havpanelet. President Macron takket ja til invitasjonen.

– Som en av lederne for Havpanelet er jeg glad for å kunne ønske president Macron og Frankrike velkommen om bord. Frankrike er den største havnasjonen i verden ut ifra størrelsen på landets eksklusive økonomiske sone, og vil spille en viktig rolle i vår felles innsats for global bærekraftig havforvaltning, sa statsminister Erna Solberg.

Havet inneholder mange av de presserende løsningene som menneskeheten og planeten trenger. Men havets helse er i fare. Å utvikle en bærekraftig havøkonomi er en av de viktigste oppgavene og de største mulighetene i vår tid. Det er avgjørende for å nå målene for 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen.

Landene i Havpanelet har en felles forståelse for behovet for å forbedre tilstanden i havområdene og har alle forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av samtlige havområder som ligger under nasjonal jurisdiksjon innen 2025, og til å støtte det globale målet om å verne og beskytte 30 % av havet innen 2030. Paneldeltakerne ønsker å utvikle en bærekraftig havøkonomi som vil være til beste for både dagens og framtidens kystsamfunn og nasjonale økonomier, og som samtidig vil bidra positivt til det biologiske mangfoldet, havets helsetilstand og innsatsen for reduksjon av og tilpasning til klimaendringer.

I desember 2020 la Havpanelet fram Omstilling til en bærekraftig havøkonomi: En visjon for bevaring, produksjon og velstand, og det at Frankrike nå blir med, er en del av den internasjonale kampanjen til støtte for Havpanelets handlingsplan. I forkant av FNs havkonferanse i Lisboa i 2022 vil Havpanelet lansere et globalt initiativ for denne handlingsplanen.

Statsminister Erna Solberg har også takket ja til rollen som høy beskytter for Havtiårsalliansen, som fremmer FNs havforskningstiår som offisielt ble lansert 1. juni 2021.

– At Frankrike slutter seg til Havpanelet, er en flott måte å innlede FNs  havforskningstiår på. Vi er sikre på at panelet, med sitt solide vitenskapelige fundament, vil spille en betydelig rolle i arbeidet med å skape en felles forståelse for behovet for å både beskytte og øke produksjonen fra havet. Frankrike er et land med en rik maritim og vitenskapelig historie og vil være en viktig bidragsyter i innsatsen for å nå dette målet. For å lykkes med vår visjon om et rent, sunt og produktivt hav vil vi oppfordre alle andre kyststater og havnasjoner til å slutte seg til oss i arbeidet med å oppfylle 100 %-målet, sa statsminister Erna Solberg.