Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i departementsstrukturen. Endringene vil bli gjennomført fra 1. januar 2014.

Det nye kommunal- og moderniseringsdepartementet vil få ansvaret for fornyings- og administrasjonssakene fra det gamle Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Med dette samles oppgavene knyttet til statlig og kommunal forvaltning i ett departement. Formålet er større gjennomføringskraft, større trykk i forenklingsarbeidet og god fremdrift i arbeidet med kommunereformen. Endringene gjør det også mulig å se arbeidet med IKT i offentlig sektor i en større helhet.

Samlingen av ansvar for plansakene i det tidligere Miljøverndepartementet, fylkesmennene og kommunal forvaltning for øvrig, har til hensikt å styrke det lokale selvstyret. Regjeringen vil arbeide for et mer levende lokaldemokrati hvor kommunene gis mer makt og ansvar.

- Vi gjør disse endringene for å styrke moderniseringen av offentlig sektor, forenkle forvaltningen og se IKT-politikk, statlig og lokal forvaltning i større sammenheng, sier statsminister Erna Solberg.

Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet legges ned fra 1. januar 2014. Det vil samtidig bli opprettet et nytt Nærings- og fiskeridepartement. Departementet vil, i tillegg til sakene fra det gamle Nærings- og handelsdepartementet, få tilført ansvaret for fiskeri- og havbrukssaker, konkurransesaker og selskapslovgivningen som i dag ligger i Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å styrke konkurransekraften til norske arbeidsplasser og motvirke todelingen av norsk økonomi.

- Fiskeri- og havbruksnæringen er en fremtidsnæring med høy verdiskaping.  For å bidra til videre vekst vil regjeringen i større grad se næringen i sammenheng med virkemiddelapparatet og handelspolitikken. Fiskerinæringen har historisk sett vært en viktig næring for Norge. Vi vil gjøre fiskeri- og havbruksnæringen til en like viktig fremtidsnæring, uttaler statsminister Erna Solberg.

Ansvaret for utenriks- og utviklingspolitikken samles hos én statsråd, utenriksministeren. Formålet med endringen er å se utviklings- og utenrikspolitikken i sammenheng, slik at regjeringens politikk også på andre saksfelt i større grad bidrar til utvikling i andre deler av verden.

Miljøverndepartementet skifter fra 1. januar 2014 navn til Klima- og miljøverndepartementet. Departementet gis ansvaret for hele klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet og for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter fra Finansdepartementet. Formålet er å styrke arbeidet mot utslipp av klimagasser. Endringene skal blant annet bidra til en bedre fremdrift i klima- og skogsatsingen.

Statsråden ved Statsministerens kontor får ansvaret for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU. Formålet med endringen er å ivareta norske interesser overfor EU på en bedre måte.

Samlet innebærer endringene en reduksjon i antallet statsråder og departementer.

For en detaljert oversikt over alle endringene, henvises det til Offisielt fra statsråd 16. oktober kl. 12.