Historisk arkiv

Oppstart av 24. konsesjonsrunde – invitasjon til å nominere blokker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen inviterer med dette oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 24. konsesjonsrunde. De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

- Petroleumsnæringen vil være vår største og viktigste næring i tiår framover. Regjeringen legger til rette for dette ved å føre en stabil og forutsigbar petroleumspolitikk. Et hovedelement i petroleumspolitikken er å holde et høyt tempo i tildelingen av attraktivt leteareal til selskapene. Dagens oppstart av den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel er nok en konkret oppfølging av regjeringens politikk, sier statsminister Erna Solberg (H).

I Barentshavet vil det i allerede tildelt areal foregå utstrakt leteaktivitet de neste årene. Her vil hensynet til skrittvis utforskning legges til grunn for 24. konsesjonsrunde. Olje- og energidepartementet åpner også for nominasjoner i Norskehavet og Nordsjøen. For Norskehavet er det viktig at leteaktiviteten framover legger til rette for en effektiv utnyttelse av det eksisterende transportsystemet hvor det vil bli betydelig ledig kapasitet etter 2020.

- Vår aktive tildelingspolitikk gir både mer lønnsom aktivitet over tid og grunnlag for en effektiv letevirksomhet ved at oljeselskapene kan opprettholde kontinuerlig leteaktivitet i Norge. Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde lønnsomme arbeidsplasser, aktivitet og verdiskaping i hele landet. Dette er spesielt viktig i dagens situasjon med svakere sysselsetting i petroleumsrelaterte næringer, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Konsesjonsrundene i nyåpnede og umodne områder har som hovedregel fulgt prinsippet om skrittvis utforskning. Dette innebærer at resultater av leting i utvalgte blokker i et område bør være kjent og evaluert før det utlyses nye blokker i det samme området. Denne framgangsmåten sikrer at store områder kan kartlegges med relativt få letebrønner. På den måten blir tilgjengelig informasjon benyttet til videre leting, og boring av unødvendige og tørre brønner kan unngås.

Bakgrunn
Selskapenes nominasjoner vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Olje- og energidepartementets vurderinger ved utlysning av arealer i 24. konsesjonsrunde. Departementets forslag til utlysning vil bli lagt ut på høring. Utlysningen av 24. konsesjonsrunde er ventet før sommeren 2017.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet kan nomineres i 24. konsesjonsrunde, med unntak av:

  • Områder som er konsesjonsbelagt
  • Områder som er inkludert i TFO-området (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)

Nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15. Nominerte blokker skal ledsages av en kortfattet omtale etter mal fra retningslinjene. Retningslinjer for omtale av nominerte blokker finnes på Oljedirektoratets internettsider; www.npd.no. På nettsidene vil det også bli lagt ut en lenke til Shape-fil med blokker som kan nomineres.

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende 30. november 2016 klokken 12.00. En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet.

Invitasjon til å nominere blokker til 24 konsesjonsrunde på norsk sokkel.pdf