Historisk arkiv

Styrker kampen mot ISIL

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– ISILs fremmarsj berører vår sikkerhet. Vi styrker nå den norske innsatsen ved å øke vårt bidrag til koalisjonen mot ISIL, sier statsminister Erna Solberg.

  • ISIL har inntatt områder i Syria og Irak med ekstrem vold. Væpnet konflikt og ISILs brutale fremferd har drevet folk til å forlate sine hjem i frykt og fortvilelse. ISIL er en trussel langt utover regionen. Europa utsettes også for terror og vold slik vi har sett i Paris, Brussel og Tyrkia.

– ISILs brutale holdninger og handlinger har tatt livet av mange sivile og drevet enda flere på flukt. De har rammet Europa med vold og terror og unge mennesker har blitt radikalisert og vervet som fremmedkrigere. Holdningene og handlingene må bekjempes av en samlet verden og med en rekke ulike virkemidler. Vi styrker nå den norske innsatsen ved å øke vårt bidrag til koalisjonen mot ISIL både gjennom et nytt militært bidrag og med å forsterke den sivile innsatsen, sier statsministeren.

– ISILs fremmarsj berører vår sikkerhet. Vi styrker nå den norske innsatsen ved å øke vårt bidrag til koalisjonen mot ISIL, sier statsminister Erna Solberg.
– ISILs fremmarsj berører vår sikkerhet. Vi styrker nå den norske innsatsen ved å øke vårt bidrag til koalisjonen mot ISIL, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Nytt militært bidrag
Regjeringen har besluttet å stille et nytt militært bidrag til koalisjonens operasjon. Styrken på omlag 60 soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL. Det norske bidraget vil inkludere norske spesialstyrker. De norske styrkene vil ha base i Jordan. 

– Koalisjonen har etterspurt denne typen kapasitet og et slikt bidrag er høyt verdsatt. Striden skal kjempes av andre, men vi kan bistå ved å sette dem i stand til å kjempe, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det ligger i denne operasjonen at de norske styrkene har mandat til å kunne trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium dersom operasjonskonseptet krever det. Hvis operasjonskonseptet utvikles, og situasjonen tilsier trening og støtte på syrisk territorium, vil regjeringen konsultere Stortinget særskilt om dette.

– Utenriksministeren og jeg har i dag orientert Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om oppdraget, og regjeringen legger stor vekt på å fortsette å holde Stortinget informert om utviklingen i kampen mot ISIL og de norske bidragene, sier forsvarsministeren.

Det er bred internasjonal enighet om at ISIL må bekjempes. Mer enn 65 land og organisasjoner har sluttet seg til koalisjonen mot ISIL. Koalisjonen inkluderer både vestlige land og land i regionen.

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2249 oppfordret alle medlemsland til å styrke innsatsen i kampen mot ISIL i Irak og Syria. Denne resolusjonen ser på Irak og Syria som ett område når det gjelder utbredelsen og bekjempelsen av ISIL. USA og Frankrike har på vegne av koalisjonen anmodet Norge om å styrke vår militære og sivile innsats.

– ISIL må bekjempes i både Syria og Irak. Det kollektive selvforsvaret av Irak gir et folkerettslig grunnlag for å ta denne kampen også i Syria. Sikkerhetsrådets resolusjon 2249 understøtter dette, sier utenriksminister Børge Brende.

– I tillegg vil vi bidra med et begrenset antall personer for å styrke kunnskapen om fremmedkrigere i regionen. Vi trenger bedre situasjonsforståelse for å hindre ekstremisme og radikalisering i regionen og i Europa, sier Erna Solberg.

Et styrket norsk militært bidrag mot ISIL vil kunne øke trusselen mot Norge. Samtidig vil det være en risiko ved å ikke gjøre noe. En av grunnene til at vi bidrar til koalisjonen er jo nettopp å bekjempe ISIL og dermed redusere faren for terrorangrep mot norsk og europeisk jord. Dette er en del av den helhetlige vurderingen som er gjort før beslutningen ble tatt.

– Vi kan ikke tillate trusler fra terrororganisasjoner å bestemme vår sikkerhetspolitikk. Bekjempelse av ISIL er en langvarig investering i vår egen sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Sivil innsats
Norge har også styrket den sivile innsatsen i regionen.

– I 2016 vil Norge bidra med til sammen 200 millioner kroner til stabiliseringstiltak i Irak og i Syria. Det er viktig å bidra til å stabilisere utsatte områder i Irak og Syria. Både for å hjelpe sivilbefolkningen i områder hvor ISIL er drevet ut og for å hindre at andre ekstremistiske grupperinger får etablert seg, sier utenriksministeren.

I Syria vil det også være behov for kartlegging og minerydding etterhvert som områder frigjøres fra ISIL. Norge er i år rede til å bidra med opptil 50 millioner utover stabiliseringsstøtten til dette formålet. Norge bidrar med 10 milliarder kroner over fire år. Dette er det største humanitære bidraget noensinne.