Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker bærekraftig bruk av havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Innsatsen for rene og bærekraftige hav må styrkes. Derfor har regjeringen i dag lagt fram den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Vi prioriterer særlig tre områder: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav og blå økonomi i utviklingspolitikken, sier statsminister Erna Solberg.

- En stor del av norsk sysselsetting og verdiskapning er knyttet til havet. Gjennom stortingsmeldingen intensiverer regjeringen arbeidet for å fremme norske havinteresser og bærekraftig bruk av ressursene i havet. Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å håndtere utfordringene vi står overfor og sikre god havforvaltning på globalt nivå. Vi vil ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav, sier utenriksminister Brende.

Regjeringen vil bidra til bærekraftig havforvaltning i utviklingsland gjennom å øke tildelingen til Fisk for utvikling-programmet. Det nye forskningsfartøyet, Dr. Fridtjof Nansen, og intensivering av arbeidet mot ulovlig fiske og fiskerikriminalitet, er sentralt i dette arbeidet.

- Regjeringen vil også etablere et bistandsprogram på 100 millioner kroner for å styrke det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast, sier utenriksminister Børge Brende.

Plast er en stor og raskt økende global trussel mot livet i havet. Det nye bistandsprogrammet vil omfatte innsatser rettet mot kildene til plastavfallsproblemene og andre tiltak for å redusere marin plastforsøpling. Økt kunnskap om hva plastforsøpling betyr for økosystemene, matsikkerhet og mattrygghet, vil stå sentralt. Regjeringen vil arbeide gjennom internasjonale organisasjoner og i tett partnerskap med andre land.

Norge har vist at ansvarlig havforvaltning gir et godt grunnlag for varig verdiskapning. Vår modell for helhetlig havforvaltning blir lagt merke til og er attraktiv for mange land.

- Det er viktig at vi nå for første gang har fått på plass en stortingsmelding om havets rolle i utenrikspolitikken. Klima- og miljøproblemene i havet kjenner ikke nasjonale grenser. Vi er avhengig å intensivere det internasjonale samarbeidet for å sikre bærekraftig havforvaltning. Jeg skal bidra til at hav kommer på flere agendaer og at Norge blir en pådriver for at verden styrker innsatsen for å sikre rene og sunne hav, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.