Forsiden

Historisk arkiv

Norge bidrar i arbeidet med å bekjempe koronaviruset covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge støtter opp om den umiddelbare globale responsen til utbruddet av det nye koronaviruset, covid-19, og gir 10 millioner kroner til Verdens helseorganisasjons (WHO) humanitære innsats og 36 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (CEPI). Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

– Det internasjonale samfunnet har et felles ansvar for å sikre global beredskap og handle sammen når et sykdomsutbrudd med potensial til å utvikle seg til en epidemi skjer. Vårt støtte til WHO bidrar vi til at vi får en koordinert og effektiv respons på den internasjonale folkehelsekrisen. Vår støtte til CEPI bidrar vi til at arbeidet med å utvikle en vaksine går så fort som mulig. Dette er særlig viktig for lav- og mellominntektsland som ikke har så sterk beredskap og helsesystemer. Men det koster penger. Derfor er jeg i kontakt med mine kolleger i andre land for å påvirke til at flere bidrar med mer, sier statsminister Erna Solberg.   

Global helsesikkerhet er avhengig av at alle land har beredskapskapasitet, og global helsesikkerhet er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Ebola-epidemien i Vest-Afrika viste at verden ikke var godt nok forberedt ved sykdomsutbrudd som har epidemisk potensial. Norge tok derfor sammen med andre land i 2017 initiativ til å etablere CEPI, koalisjonen for forebygging av sykdommer med epidemisk og pandemisk potensial, for å utvikle vaksiner mot sykdommer som kan utvikle seg til epidemier. CEPI tok i samarbeid med WHO, raskt etter utbruddet ble kjent, initiativ til å utvikle vaksine mot det nye covid-19 viruset. Norge har bidratt med 1, 6 milliarder kroner til CEPI. Norges, og andre lands støtte, gjør at CEPI nå er i stand til raskt å begynne å utvikle vaksinekandidater mot dette spesielle viruset. Norge bidrar nå med ekstra midler. Årets bidrag økes og utgjør totalt 30 mill USD, ca. 278 millioner kroner.

– Global helse er et prioritert område for Norges utviklingspolitikk. Vi er en stor bidragsyter finansielt, men det er enda viktigere at vi har tatt en ledende rolle politisk og faglig. Vårt bidrag til etablering av CEPI er et initiativ som vi har gått i bresjen for. For fattige land med svake helsesystemer vil dette kunne gi viktig beskyttelse til de mest sårbare gruppene og redde menneskeliv, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

WHO erklærte i januar i år internasjonal folkehelsekrise i forbindelse med utbruddet av covid-19 i Kina og som så langt har spredt seg til 24 land. Det nye koronaviruset ble identifisert 7. januar 2020 i Wuhan, Kina og antall har økt fra dag til dag. Mer enn 45 000 tilfeller og 1114 dødsfall er bekreftet (12.02.20).

– Vi trenger en koordinert global innsats for å bekjempe videre smitte av covid-19. Norges bidrag vil gjøre verden bedre rustet til å håndtere både dette viruset og fremtidige utbrudd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

WHO har en særlig rolle i å lede og koordinere den globale responsen. Denne innsatsen er muliggjort gjennom blant annet norsk støtte til organisasjonens helseberedskapsfond og til den strategiske responsplanen, som ble lansert 4. februar. WHO samarbeider i denne aktuelle situasjonen tett med kinesiske myndigheter, samtidig som de støtter land med svake helsesystemer slik at de skal kunne ha den nødvendige beredskapen.