Forsiden

Historisk arkiv

Mottok rapport om psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Fredag mottok statsminister Erna Solberg rapport om psykisk helse og rusbruk av ekspertgruppens leder, Peder Kjøs.

I mars ba regjeringen en ekspertgruppe om å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Gruppen skulle foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes for å møte disse utfordringene.

Peder Kjøs står ved talerstol på scenen og snakker bla. til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Peder Kjøs presenterer hovedpunktene i rapporten fra ekspertgruppen. Foto: Ingrid Brandal Myklebust/Statsministerens kontor

- Selv om det siste året vært en vanskelig tid med mye bekymringer, savn og begrensninger, har vi stått i pandemien sammen. Noen vil stå igjen med konsekvensene av pandemien lenger enn andre. Regjeringen vil gjøre alt den kan for at de som har hatt det vanskelig får den hjelpen de har behov for og at ingen blir stående igjen alene, sier statsminister Erna Solberg.

Ekspertgruppen har vært sammensatt av 12 medlemmer med fag- og erfaringskompetanse innenfor psykisk helse og rus. Forslagene fra gruppen vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye og styrkede tiltak innenfor psykisk helse og rus.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil vurdere forslagene fra gruppen, men regjeringen vil allerede i revidert nasjonalbudsjett komme tilbake med oppfølging av tiltakene som gruppen anbefaler bør iverksettes på kort sikt.

I rapporten beskriver ekspertgruppen hvordan pandemien har påvirket psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelbruk slik: "Pandemien har medført redusert livskvalitet for de fleste. I starten gikk det bra for veldig mange, men det er indikasjoner for at flere nå merker slitasje av langvarige smitteverntiltak og begrenset tilgang til meningsfylte opplevelser. Et mindretall, og da særlig i grupper som var utsatt fra før, har opplevd betydelige økte psykiske helseplager. Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt. Det er også en økning i bruk av alkohol blant de som hadde høyest forbruk fra før".

Foreslår 31 tiltak
Gruppen har foreslått 31 tiltak på kort, mellomlang og lang sikt, både på individ- og gruppenivå. Det anbefales at hovedtyngden av tiltakene bør bidra til å styrke eksisterende lavterskeltilbud og førstelinjen. I dette ligger det også at tiltak knyttet til skole, arbeidsliv og frivillige organisasjoner inngår, samt at samhandlingen mellom nivåene styrkes.

Gruppen anbefaler på noe lengre sikt at kommunene i sterkere grad forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for barn og unge. I tillegg anbefales det å bygge videre på tiltak som styrker psykososial motstandskraft, slik at innbyggerne i størst mulig grad kan ta vare på seg selv og hverandre. Rapporten er også klar på at budskap om ivaretakelse av psykososial helse må bli synligere i beredskapsarbeidet.