Historisk arkiv

Statsministerens tale til Rederiforbundets generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg talte i dag til Rederiforbundets generalforsamling. Generalforsamlingen foregikk digitalt, og statsministeren deltok på videokonferanse.

                                                                                       Sjekkes mot framføring.

 

Kjære alle sammen,

Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne.

Men denne kampen skal vi kjempe sammen.

Like iherdig som vi nå kjemper mot koronaviruset,

like iherdig kjemper vi også for norsk næringsliv.

Til dere som gikk fra hektisk aktivitet, til alt for stille dager eller stengte dører over natten, til dere som nå bekymrer dere for hvordan dere skal komme dere ut av dette, vil jeg si:

Vi gjør alt vi kan for å komme oss igjennom denne situasjonen, på en slik måte at vi har et livskraftig næringsliv i andre enden.

***

Det aller viktigste for regjeringen akkurat nå, er å ivareta liv og helse.

De omfattende tiltakene som er satt inn de siste par ukene, både her hjemme og i mange andre land, er helt nødvendige for å begrense smitte.

Så jobber regjeringen iherdig for å hjelpe næringslivet gjennom denne krevende tiden.

Både på kort og på lang sikt.

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke for den innsatsen dere nå gjør.

Både her i Norge og andre steder i verden.

***

Maritim næring er ikke bare en av våre viktigste næringer.

Det er også en næring som i disse dager i aller høyeste grad bidrar til å opprettholde kritiske forsyningskjeder over hele verden.

Dere representerer en næring som bidrar til å holde hjulene i gang i en kritisk tid.

Det står det stor respekt av.

Samtidig står dere overfor store utfordringer.

Utfordringer med mannskapsbytte, tilgang til havner, lossing og lasting og tilsyn og fornyelse av sertifikater over hele verden.

Derfor har Sjøfartsdirektoratet nå innført en rekke tiltak:

De utsteder forlengelser av sertifikater.

Innvilger dispensasjoner.

Og yter bistand ved mannskapsbytter.

Direktoratet har også en beredskapstelefon.

Her kan dere ta kontakt ved behov.

Noen av de praktiske utfordringene er altså mulig å løse. Og det takket være det gode og tette samarbeidet vi har på dette området.

Og ikke minst evnen dere har til å tilpasse dere endringer. Det er en styrke og noe som vil komme godt med i tiden som kommer.

Jeg håper næringen fortsetter den gode dialogen seg imellom, og med arbeidstakersiden og med myndighetene.

Og jeg håper at dere kommer med innspill til mulige tiltak som kan bidra til å lette de praktiske utfordringene dere nå støter på.

Det mest prekære nå er likevel de økonomiske konsekvensene dette får for alle i norsk næringsliv.

Mange næringer opplever nå både permitteringer og oppsigelser. Også dere i maritim sektor. 

For etterspørselen og tilbudet av varer og tjenester går kraftig ned.

Markedet for passasjertransport og cruisevirksomhet er bortimot falt bort.

I tillegg har oljeprisen falt betydelig, som følge av utfordringer på tilbudssiden og redusert etterspørsel.

Det sier seg selv at det er tøffe tider for en allerede hardt presset offshorenæring.

Det politiske Norge har blitt enige om en rekke tiltak.

Noen av dem er:

  • Utsettelse av skatt,
  • statlige garantier og lån,
  • kompensasjon for deler av de faste utgiftene for de som treffes hardest,
  • endringer i permitteringsregelverket,
  • midlertidig nedsettelse av satsen for arbeidsgiveravgift,
  • endringer i skatteregelverket
  • økt støtteintensitet til næringsrettet forskning og utvikling

Disse tiltakene skal særlig bidra til å skape likviditet i bedriftene, men også dempe risiko, for å bidra til å avhjelpe situasjonen gjennom denne krevende tiden.

I sum er det massive statlige tiltak som er iverksatt så langt, men så er også utfordringen stor.

Arbeidet med tiltak fortsetter.

Samtidig må hele verdikjeden av bedrifter samarbeide. Leverandører må snakke med sine kunder, skipseiere med befrakter.

Sammen må vi komme oss gjennom denne situasjonen.

***

Rederinæringen er en internasjonal og eksportorientert næring.

De langsiktige konsekvensene vil i stor grad avhenge av utviklingen av situasjonen og smitteverntiltakene i andre land, den tilhørende utviklingen i internasjonal økonomi og i verdenshandelen generelt.

Utvikling i oljeprisen vil også ha stor betydning.

Når verdenshandelen og økonomisk aktivitet stopper opp, følger skipsfarten etter.

Pandemien og de tilhørende smitteverntiltakene reduserer mulighetene til å etterspørre varer og tjenester i samme omfang som vi ellers ville gjort.

Ved en oppmyking av smitteverntiltakene internasjonalt, og en nedgang i antall smittede, vil vi igjen kunne se en gradvis normalisering.

Da er det viktig at vi her hjemme ikke har mistet produktive og verdiskapende bedrifter på veien.  

Vi må ikke permittere flere enn nødvendig og vi må ikke stenge ned der aktiviteten kan fortsette.

De hjulene som kan holdes i gang, innenfor smittevernsbegrensningene, må holdes i gang.

De som kan gå på jobb uten å øke risikoen for smitte, skal gå på jobb.

***

Kjære alle sammen,

Vi står alle midt i en krevende tid.

Fortsatt råder det usikkerhet om hvordan situasjonen vil utvikle seg de neste ukene og de neste månedene.

Men vi skal komme oss gjennom dette.

Vår maritime næring, med sine unike kompetansemiljøer og konkurransefortrinn, vil fortsatt være her når denne krisen er over.

Likeledes det gode samarbeidet og viljen til å satse på ny verdiskaping.

La oss holde på disse styrkene, for de er selve grunnlaget for at næringen kan fortsette å utvikle seg ved hjelp av ny, grønn teknologi og nye digitale løsninger.

Nye markedsmuligheter vil komme.

Og da må vi stå klare til å gripe dem.

I Norge er det mange stengte dører akkurat nå.

Både næringslivet og enkeltpersoner er hardt rammet.

Men vi står sammen om dette – frem til dørene igjen kan åpne.

Takk for oppmerksomheten!