Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressemøte dagen etter stortingsvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Velkommen til dette pressemøtet. Velgerne har nå sagt sitt. Et flertall har stemt på partier som ønsker en annen regjering enn dagens regjering bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Sjekkes mot framføring

Statsminister Erna Solberg i hagen i Parkveien 45
Statsminister Erna Solberg møter pressen i hagen utenfor statsministerboligen dagen etter stortingsvalget. Foto: Ingrid Brandal Myklebust/Statsministerens kontor

Jeg gratulerer Jonas Gahr Støre med seieren. Han står nå overfor store og viktige oppgaver. Det vet jeg mye om. Jeg ønsker han lykke til i et arbeid som er viktig for hele landet. 

Jeg vil takke alle mine politiske kolleger, som har jobbet hardt for det de tror på, for en god valgkamp.

Det er viktig å huske at de aller fleste som har jobbet i valgkampen for de ulike partiene, bruker fritiden og ferien sin som står på med et frivillig engasjement. Jeg vil si tusen takk til dem også. 

Jeg vil også takke alle som har brukt stemmeretten sin. Demokratiet står sterkt i Norge. Det skal vi alle være glade for.

 

For Høyres del ga valget en tilbakegang.

Det gikk litt bedre enn fryktet i valgkampinnspurten, men like fullt en tilbakegang.

Det var likevel ikke uventet etter åtte år i regjering. Det er nesten litt paradoksalt, men Høyre har den samme tilbakegangen som Arbeiderpartiet hadde de siste fire årene de satt i regjering.

Jeg ser, som jeg også sa i går, tilbake på disse åtte årene med stolthet.

Det er en stolthet jeg opplever å dele med hele partiet.

Vi har løftet kunnskapen i skolen. Rekordmange ungdommer fullfører videregående skole. 

Satsingen på kompetanse og inkludering har åpnet flere veier inn i arbeidslivet for de som har stått i fare for å falle utenfor.

Ventetiden på behandling i helsetjenesten er redusert og valgfriheten for pasientene har økt.

Fritt behandlingsvalg har gitt en mer rettferdig helsetjeneste. Satsingen på psykisk helse og rus har økt.

Økt satsing på infrastruktur binder landet langt bedre sammen.

Klimagassutslippene går ned og det grønne skiftet i næringslivet pågår for fullt.

Vi har modernisert og digitalisert offentlig sektor.

Høyre har ikke vært redd for å gjennomføre reformer.

Reformer som vi nå ser gir bedre resultater og mer effektiv bruk av fellesskapets midler.

Reformer møter alltid motstand. Men de er helt nødvendige for at det norske samfunnet skal være rustet i møtet med fremtidens utfordringer.

Den største trusselen for vårt velferdssamfunn er om vi ikke klarer å omstille oss i tide når verden rundt oss endrer seg.

Evnen og viljen til omstilling i det norske samfunnet har også vært en styrke i møtet med krisene min regjeringen har måttet håndtere. Særlig gjelder det oljeprisfallet og koronapandemien.

Det er en lang og stolt tradisjon i Høyre å jobbe for et bredest mulig borgerlig samarbeid.

Gjennom åtte år har det gitt fire ulike sammensetninger av regjeringen. Men et bredt borgerlig samarbeid har hele tiden ligget i bunn. Det har vært en forutsetning for at åtte år med borgerlig flertall har gitt åtte år med borgerlig regjering.

Derfor vil et bredt borgerlig samarbeid også være Høyres vei videre.

Jeg legger ikke skjul på at samarbeid i politikken ikke alltid er like enkelt, men vi har fått til mye.

Jeg vil takke Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet for et godt samarbeid.

Jeg vil til slutt takke også de som har drevet valgkamp for Høyre og for de andre borgerlige partiene. Jeg opplever at vi har drevet en god og intens valgkamp, hvor mange tillitsvalgte over hele landet har bidratt.

Vi har kjempet for de sakene som er viktige for oss i den kommende perioden:

  • At vi skal gjennomføre klimaplanen som ble lagt fram for Stortinget for å nå målene våre om å kutte klimautslippene med mellom 50 til 55 prosent. 
  • Å skape flere jobber. Som er helt avgjørende i årene framover når vi skal erstatte jobber høylønnsomme jobber i olje- og gassnæringen med flere jobber andre steder. Det er den største utfordringen for Norge, å sørge for grunnfinansieringen av veldferden framover. 
  • Vi skal også heve kvaliteten i helsevesenet og kutte køene.
  • Gjennomføre en reform i ungdomsskolen.

Dette har vært våre viktigste budskap i valgkampen. Det har virkelig ikke stått på innsatsen.

Men vi må erkjenne at velgerne denne gang har ønsket et annet flertall.

Men de sakene vi har kjempet for i valgkampen, vil også være viktige for oss når vi går i opposisjon. I de siste åtte årene har vi utviklet mye ny politikk, og vi vil bruke tiden i opposisjon til å jobbe videre med dette. Kassen med ideer er på ingen måte tom.

Høyre har de siste åtte årene vært Norges viktigste politiske verksted. Det skal vi være fremover også.

Jeg vil så si litt om hva som vil skje videre.

Jeg har i dag snakket med Kongen og orientert om at det nå er flertall for et annet regjeringsalternativ.

Jeg vil levere min avskjedssøknad til Kongen når statsbudsjettet for neste år er lagt frem og en ny regjering er klar til å ta over.

Først når avskjedssøknaden er levert til Kongen, vil regjeringen være et forretningsministerium.

Frem til det tidspunkt vil regjeringen styre, med alle de fullmaktene regjeringen har. Men vi vil selvsagt se hen til at det nye Stortinget har et annet flertall.

Det betyr eksempelvis at regjeringen i denne perioden ikke bør gi forpliktende signaler i internasjonale forhandlinger eller ta beslutninger i kontroversielle saker. Regjeringen kan imidlertid fremme saker for Stortinget og sørge for fremdrift i saker der det er nødvendig.

Dette er i tråd med norsk tradisjon og slik det har foregått ved tidligere regjeringsskifter.

Regjeringen har videre fullmakter til å håndtere kriser som måtte oppstå.

Det betyr at regjeringen vil fortsette å håndtere koronasituasjonen på en god måte, frem til en ny regjering tar over.

Norge står altså ikke uten en regjering, eller kun med et forretningsministerium, i ukene som kommer.

I den korte tiden regjeringen er et forretningsministerium, skal regjeringen la være å treffe vedtak som er politisk omstridte, og begrense seg til å håndtere "løpende forretninger".

De nærmere rammene for dette er beskrevet på Statsministerens kontors nettsider.

Men også et forretningsministerium vil være parat til å håndtere kriser som måtte oppstå.

Når Stortinget har sin høytidelige åpning mandag 11. oktober vil regjeringen legge frem årets trontale. Deretter vil vi legge frem vårt forslag til statsbudsjett. Hvis det er grunnlag for en ny regjering etter at vi har lagt frem forslaget til budsjett, vil jeg anbefale Kongen at han tar kontakt med Jonas Gahr Støre for å danne en ny regjering.

På denne måten vil min regjering bidra til et ryddig skifte i tråd med lover, regler og god, norsk tradisjon.

 

For Høyres del vil vi nå gå i opposisjon til den nye regjeringen når denne blir utnevnt. Høyre vil føre en tydelig, men konstruktiv, opposisjonspolitikk slik vi gjorde under den rødgrønne regjeringen frem til 2013.

Med det åpner jeg for spørsmål.