Historisk arkiv

Statsministerens innledning ved overleveringen av koronakommisjonens rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning ved overleveringen av rapporten fra Koronakommisjonen på en pressekonferanse på Statsministerens kontor, 14 . april 2021.

Kjære alle sammen.

Først og fremst vil jeg takke kommisjonen for rapporten og for innsatsen. Jeg vil også rette en takk til sekretariatet for deres arbeid.

Dette har vært et krevende arbeid, med kompliserte problemstillinger og kort tid på å løse oppgaven. 

Korona-pandemien har fått store konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet. I så måte er dette en veldig annerledes krise enn andre vi har hatt.

Den 12. mars innførte vi de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Vi tok beslutninger under stor grad av usikkerhet. Vi satte liv og helse først, og sammen klarte vi å slå ned viruset og få kontroll på spredningen.

Det er et viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendelser skal evalueres. Alle øvelser skal ettergås for å se hva vi kan lære av det. Slik kan vi utvikle beredskapen og styrke Norges sikkerhet. Det har både virksomhetene våre og vi som regjering en plikt til å gjøre.

Selv om Norge har kommet smittemessig og økonomisk bedre ut enn mange andre land, er det viktig å evaluere og forbedre. Fordi: vi har ikke opplevd en så omfattende hendelse før, som har vart så lenge.

I april 2020 satte regjeringen ned en uavhengig kommisjon -  det gjorde vi for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien. Kommisjonen skulle se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert.

Hva har fungert godt, hva kunne vært gjort bedre? Hva kan vi gjøre annerledes neste gang? Vi må lære av krisen vi nå står midt oppe i, slik at vi kan være bedre forberedt på den neste.

Siden vi fremdeles står i en pandemisituasjon, har ikke kommisjonen hatt mulighet til å evaluere alle sider av myndighetenes håndtering.

Derfor ønsker regjeringen at kommisjonen fortsetter sitt arbeid til pandemien er over.

Jeg er glad for at nesten alle kommisjonens medlemmer har takket ja til å fortsette i sine verv. Dette er viktig for kontinuiteten.

Koronakommisjonens rapport sendes nå på høring, med en frist som gjør det mulig med behandling av rapporten før sommeren.

Jeg vil også be Stortinget om å få holde en redegjørelse om rapporten i de kommende ukene.

Etter at kommisjonen har levert sin sluttrapport, vil regjeringen legge frem en melding til Stortinget om oppfølgingen av kommisjonens arbeid.

Igjen vil jeg takke kommisjonen for dette viktige arbeidet – et arbeid som vil gi grunnlag for viktige diskusjoner framover, og for hvordan vi kan forbedre beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Nå skulle jeg egentlig ha gitt deg en blomst som takk for innsatsen. Men fordi vi nå står midt i en pandemi vil både du og resten av kommisjonens medlemmer få overlevert blomstene på en smittevernfaglig trygg måte etterpå. Men da vet du at den kommer.

Med dette vil jeg og gi ordet til kommisjonens leder, professor Stener Kvinnsland.