Historisk arkiv

Statsministerens innlegg ved mottak av den siste kontingenten fra Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Velkommen hjem! Dere er den siste kontingenten som kommer hjem etter vel utført oppdrag for NATO i Afghanistan. Det har vært et krevende, men viktig oppdrag. Dere har løst det med profesjonalitet og integritet.

Det er snart 20 år siden de første norske soldatene ble sendt til Afghanistan.
Etter 11. september 2001 aktiverte NATO (Atlanterhavspaktens) artikkel fem om kollektivt forsvar.

Angrepet på USA var å anse som et angrep på alle medlemslandene.
FNs sikkerhetsråd slo samtidig fast at USA hadde rett til selvforsvar.
I Norge var det bred politisk enighet om å bidra til USAs kamp mot terrorisme.

Den militære innsatsen mot Al-Qaida var vellykket, og Taliban-regimet falt i løpet av få måneder. Likevel forstod man tidlig at bekjempelse av terrorgrupper ikke var nok for å sikre et stabilt Afghanistan. Derfor ble den internasjonale innsatsen raskt rettet mot stabilisering og statsbygging.

Opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker ble en sentral prioritering for NATO og for Norge. Målet var å bygge et Afghanistan som ikke ga grobunn for ny, internasjonal terrorisme.

Forsvaret har vært kontinuerlig tilstede i Afghanistan siden årsskiftet 2001-2002. Alle deler av Forsvaret har bidratt. Forsvarets kvinner og menn har løst oppdraget dere har blitt tildelt på en forbilledlig måte.

I samtale med afghanske myndigheter og med våre nære allierte, har jeg stadig hørt om hvor verdsatt den norske militære innsatsen har vært.
Dere har tatt gode avgjørelser under sterkt press.
Vi stolte av den jobben dere har gjort.
Og vi er stolte av dere.

De siste fjorten årene har norske spesialstyrker trent og støttet afghansk spesialpoliti. Denne avdelingen vil være en sentral brikke i de afghanske sikkerhetsstyrkene i årene som kommer. Dette personellet er nå i stand til å operere selvstendig, og dere har nådd en viktig målsetting med det arbeidet som dere har lagt ned.

At personellet har blitt så dyktige må i stor grad skyldes den modellen dere har brukt: Å bli godt kjent med dem dere skal mentorere. Å bygge tillit mellom mennesker som skal bistå hverandre i ekstreme situasjoner.

Jeg vet at det er skapt tette bånd mellom Forsvaret og afghanske sikkerhetsstyrker. Og jeg vet at mange er bekymret for sikkerheten til lokalt ansatte afghanere som har vært tilknyttet den norske innsatsen.

Regjeringen har sagt at vi vil ta vare på dem, og jeg er glad for at de lokalt ansatte som har bistått Forsvaret som tolker og renholdere, samt familiene deres, nå har ankommet Norge.

En viktig lærdom fra Afghanistan er at konflikten ikke kan løses militært.
Etter nesten 20 år med militær innsats, der så mange som 130.000 soldater var i landet på det meste, er det fortsatt ikke fred i Afghanistan.

Å bli værende på permanent basis er ikke et alternativ.
Da USA signaliserte at de ønsket å avslutte sitt militære bidrag i Afghanistan i april i år, var det helt naturlig at NATO besluttet det samme.
Vi gikk inn med våre allierte, og vi trekker oss ut med NATO.

Samtidig er vi tydelig på at vi ikke forlater Afghanistan. Vi vil fortsette å engasjere oss i den afghanske fredsprosessen. Og vi vil videreføre utviklingsbistand og humanitært arbeid. Det er mot denne bakgrunnen at vi har sagt oss villige til å forlenge feltsykehuset ut året.

Noen av dere her i dag skal kanskje tilbake for å drive feltsykehuset noen måneder til. På denne måten tilbyr vi en kritisk kapasitet i en overgangsperiode til en sivil løsning er på plass. Det er viktig for den fortsatte sivile og diplomatiske tilstedeværelsen i Kabul.

Norges bistand til afghanske myndigheter har ikke bare vært militær.
Vi har bidratt med betydelige økonomiske midler og innsats til utvikling av det afghanske samfunnet. Det er i dag en generasjon som har vokst opp med større grad av frihet, og det afghanske samfunnet er et helt annet enn for 20 år siden.

Men, den norske militære innsatsen har også kostet. Vi vet at vi tar en stor risiko når vi sender soldater ut i farlige oppdrag.

Og noen har betalt en høyere pris enn andre.
Ti soldater har falt i tjeneste for Norge i Afghanistan.
Vi vil alltid være dypt takknemlig for deres innsats.

Dere har familie og venner som er bekymret når dere er ute.
Frykten for at noe skal skje dere, er der hele tiden.
Samtidig er det nødvendig for dere å vite at hverdagslivet går sin gang.
At matpakker blir smurt og leksene blir gjort. At de hjemme har det bra.

Støtten hjemmefra gir dere rom til å konsentrere dere om å løse oppdraget.
Og vi er takknemlige for støtten dere får, når dere tar på uniformen under fjerne himmelstrøk. Vi ber dere overbringe en takk fra regjeringen også til de der hjemme.

De siste soldatene fra Forsvarets spesialstyrker er nå fraktet fra oppdrag hjem til Norge. Et kapittel er over. Dere er de siste i en lang rekke gode representanter for Norge.

Norske soldater har høstet stor anerkjennelse for innsatsen i Afghanistan.
En anerkjennelse som gir oss en tyngde internasjonalt.
En anerkjennelse som er vel fortjent og som dere skal være stolte av.
Jeg vil derfor avslutte med å takke dere, og alle de 9.200 norske soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan, for innsatsen.

På regjeringens vegne, tusen takk. Og velkommen hjem.