Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Dalai Lamas besøk og Norges omdømme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Bård Vegard Solhjell (SV) om hvordan oppmerksomheten rundt Dalai Lamas besøk har påvirket Norges omdømme.

Skriftlig spørsmål nr. 799 (2013-2014).
Datert 15.05.2014 

Fra representanten Bård Vegard Solhjell (SV) til statsministeren, overført til utenriksministeren:
I samband med Dalai Lamas besøk til Norge har det vore mykje merksemd rundt regjeringas manglande vilje til å treffe Dalai Lama. Fleire internasjonale medier har kommentert Kinas positive haldning til handteringa og dei påfølgande krava frå kinesiske styresmakter, i Foreign Policy under tittelen "Blame Norway. Why is Oslo kowtowing to Beijing and stiff-arming the Dalai Lama?". Korleis meiner statsministeren at handteringa av Dalai Lamas besøk har påverka Noregs omdømme? 

Utenriksministerens svar:
Tilbakemeldingen fra våre utenriksstasjoner i sentrale samarbeidsland er at det var relativt beskjeden medieinteresse rundt Dalai Lamas besøk til Norge, og at dekningen stort sett var nøytral. Også land som Latvia, Danmark, Tyskland og Storbritannia har kommet til lignende beslutninger tidligere.

Oppslag i media kan imidlertid ikke være utslagsgivende for hvordan vi handler. Norge må være realistisk i sin utenrikspolitikk og legge Norges langsiktige interesser til grunn, deriblant viktigheten av å normalisere forholdet til Kina. Hvordan Norge forholder seg til en betydelig internasjonal aktør som Kina vil også påvirke våre muligheter til fortsatt å kunne spille en sentral rolle i freds- og forsoningsprosesser og være en viktig bidragsyter til å sette menneskerettighetsspørsmål på dagsordenen.

Norge har en forutsigbar utenrikspolitikk hvor respekt for menneskerettighetene står sentralt. Norge bidrar aktivt i FNs menneskerettighetsråd og tar jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål i vår dialog med andre land. Dette bidrar til at Norge har et godt omdømme på dette området.