Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Norges samarbeidsavtaler med Israel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om Norges forhandlinger om samarbeidsavtaler med Israel.

Skriftlig spørsmål nr. 952 (2013-2014).
Datert 16.06.2014

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Statsministeren har sagt at regjeringen vil gjenoppta forhandlingene med Israel om forskning og utvikling. Vil regjeringen inkludere en klausul i alle avtalene som inngås med Israel om at disse avtalene kun gjelder for internasjonalt anerkjente grenser?

Utenriksministerens svar:
Jeg kan bekrefte at regjeringen vil arbeide for at relevante avtaler som inngås med Israel inneholder en klausul om at disse avtalene kun vil ha gyldighet for det territoriet som var under israelsk kontroll og internasjonalt anerkjent før 4. juni 1967. 

Dette synet på den territorielle avgrensningen av staten Israel er også lagt til grunn for forståelsen av Eftas frihandelsavtale med Israel. I de pågående forhandlinger om en ny skatteavtale mellom Norge og Israel har vi lagt frem vårt syn om at begrepet «Israels territorium» bare kan referere til det territoriet som var under israelsk kontroll 4. juni 1967. Dette er i tråd med folkeretten slik den kommer til uttrykk blant annet i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 242 fra 1967. 

Fra norsk side vil vi ikke etterlate folkerettslig tvil som kan gi grunnlag for misforståelse om Norges syn. Dette vil bli gjort på passende måte og i samsvar med internasjonal praksis.