Forsiden

Historisk arkiv

Svar på spørsmål om næringsliv og forbindelser til israelske bosettinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Truls Wickholm (Ap) om norsk næringsliv og forbindelser til israelske bosettinger.

Skriftlig spørsmål nr. 1064 (2014–15).
Datert 03.06.2015

Fra representanten Truls Wickholm (Ap):
18 EU-stater publiserer advarsler til eget næringsliv angående forbindelser til israelske bosettinger. De israelske bosettingene på okkupert område er ulovlige etter internasjonal lov og hindrer en fredelig løsning på den israelsk-palestinske konflikten. Vil norske myndigheter utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts -og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene?  

Utenriksministerens svar:
Regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige. Dette synet er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, deriblant resolusjon 465 og 471, og vurderinger fra den internasjonale domstolen i Haag.

For Norge innebærer dette både en forpliktelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene.   

Som jeg bekreftet i skriftlig svar til representanten Huitfeldt 24. juni 2014, vil regjeringen arbeide for at alle relevante avtaler som inngås med Israel inneholder en klausul om at disse kun vil ha gyldighet for det territoriet som var internasjonal anerkjent og underlagt israelsk kontroll før 4. juni 1967. En slik avgrensning er i tråd med folkeretten, slik den kommer til uttrykk blant annet i sikkerhetsrådsresolusjon 242 (1967).

Den samme territorielle avgrensningen av staten Israel er også lagt til grunn for forståelsen av Eftas frihandelsavtale med Israel. Dette betyr blant annet at varer som er produsert i bosettingene på okkupert område ikke skal tilstås preferensiell behandling. Videre vil EUs presiseringer av Israels territorium i EØS-relevant regelverk gjelde tilsvarende for norsk rett.

Hvorvidt det også er hensiktsmessig å utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem med de ulovlige israelske bosettingene, er gjenstand for vurdering.