Historisk arkiv

Svar på spørsmål om norske bistandsmidler og terroraktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (Frp) om Brende kan garantere at norske bistandsmidler ikke går som lønn eller på annet vis til personer som er dømt for terrorhandlinger.

Skriftlig spørsmål nr. 1439 (2015-2016).
Datert 11.08.2016

Fra representanten Jan Arild Ellingsen (Frp):
Med jevne mellomrom dukker det opp saker i media som viser påståtte konsekvenser av norsk bistand. Det hevdes blant annet at norsk bistand benyttes til å finansiere terroraktivitet. Jeg forutsetter at norske myndigheter gjør alt de kan for å forhindre at sånt skjer og at det er uakseptabelt.

Mitt spørsmål blir derfor om utenriksministeren kan garantere at norske bistandsmidler ikke på noen måte kan gå til lønn eller annen form for godtgjøring til personer som er dømt for det vi kaller terrorhandlinger?

Utenriksministerens svar:
Norsk bistand til Palestina er strategisk innrettet mot stat- og institusjonsbygging. Den internasjonale bistanden er nødvendig for å legge til rette for en to-statsløsning, bidra til økonomisk vekst, skape arbeidsplasser og skaffe palestinerne offentlige tjenester som skolegang og helsetilbud.

I 2011 foretok palestinske selvstyremyndigheter (PA) en økning i utbetalingene til familiene til palestinske fanger i israelske fengsler. Norge gjorde det klart overfor PA at en ordning der økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid er uakseptabel. I mai 2013 kom vi til en enighet med PA om at norske bistandsmidler ikke skal brukes til dette formålet. Vi har ved flere anledninger siden, senest i møte med president Abbas 3. mai i år, fått bekreftet at denne avtalen blir overholdt.

Selv om norske bistandsmidler ikke brukes til å finansiere ordningen, vil Norge, som en betydelig giver til PA, fortsette å gi uttrykk for at vi finner ordningen uakseptabel og at den bør avvikles.

Norge har null-toleranse for korrupsjon, og vi legger stor vekt på kontroll og oppfølging av all norsk bistand. Vi stiller høye krav til organisasjoner som mottar norsk støtte, både når det gjelder faglige kompetanse, økonomistyring, resultater og kostnadseffektivitet.

Gjennom oppfølging av St. Meld. 37 om «Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken» arbeider Norge aktivt med målrettede tiltak som skal forebygge terrorisme og voldelig ekstremisme, bl.a. i land som mottar norsk bistand. Den norske satsingen på utdanning og jobbskaping skal også i en bredere sammenheng bidra til å forhindre at unge mennesker rekrutteres til terrororganisasjoner.

Videre arbeider Norge aktivt for å hindre terrorfinansiering gjennom sanksjonsregimet mot al-Qaida og Isil, gjennom arbeidet i Financial Action Task Force (FATF), samt i anti-Isil koalisjonens arbeidsgruppe om finansiering.