Historisk arkiv

Svar på spørsmål om den aktuelle politiske utviklingen i Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Jonas Gahr Støre (Ap) om hvordan utenriksministeren vurderer mediefriheten og domstolenes uavhengighet i Polen.

Skriftlig spørsmål nr. 447 (2015-16).
Datert 19.01.2016

Fra representanten Jonas Gahr Støre (Ap) til utenriksministeren:
Hvordan vurderer utenriksministeren den aktuelle politiske utviklingen i Polen, særlig med tanke på mediefriheten og domstolenes uavhengighet?

Utenriksministerens svar:
Den nye polske regjeringen har fått vedtatt flere lovendringer som har vakt bekymring. Særlig gjelder dette endringer i loven som regulerer arbeidet i forfatningsdomstolen og den midlertidige loven om hvordan allmennkringkastingen ledes. Europakommisjonen, medlemmer av Europaparlamentet og polske og utenlandske politikere er blant dem som har uttrykt uro over de mulige konsekvensene for rettssikkerhet, mediemangfold og pressefrihet.

Vi vil følge utviklingen nøye. Norge har et omfattende og godt bilateralt forhold til Polen, som i løpet av kort tid har etablert et stabilt og velfungerende demokrati. Siden den kalde krigens slutt er landet blitt et sentralt EU-medlem og en viktig Nato-alliert. Vi vil i tiden fremover legge stor vekt på å fortsette en tett politisk dialog med Polen.

Europakommisjonen vil vurdere utviklingen under den såkalte rettsstatsmekanismen og har innledet en strukturert dialog med Polen. All relevant informasjon samles inn for å vurdere om det foreligger klare indikasjoner på systematiske trusler mot rettsstaten. I tillegg har Polen bedt Veneziakommisjonen se på den nye loven om forfatningsdomstolen.

Veneziakommisjonens vurdering vil antagelig foreligge rundt midten av mars, og Europakommisjonen har uttalt at de vil ta denne med i sine vurderinger av situasjonen.

Norge vil følge de ulike prosessene i multilaterale fora tett. Polen er tilsluttet en rekke traktater og avtaler om demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet. Vi legger til grunn at landet fortsatt vil overholde sine forpliktelser i henhold til dette.