Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om Student at Risk-ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Marit Knudsdatter Strand (Sp) om hvordan statsråden og Utenriksdepartementet vil følge opp Stortingets flertallsmerknad til Statsbudsjettet 2018 vedrørende pilotordningen Students at Risk.

Skriftlig spørsmål nr. 1824 (2018-2019).
Datert 14.06.2018

Fra representanten Marit Knudsdatter Strand (Sp) til utenriksministeren:
I en merknad til statsbudsjettet 2018 ber et flertall i Stortingets utenriks- og forsvarskomite Utenriksdepartementet om å vurdere en videreføring av pilotordningen Students at Risk i tre nye år før en ny evaluering gjennomføres.

Hvordan vil statsråden og Utenriksdepartementet følge opp Stortingets flertallsmerknad til Statsbudsjettet 2018 vedrørende pilotordningen Students at Risk?

Utenriksministerens svar:
Studenter står ofte i spissen i kampen for menneskerettighetene og demokrati og er derfor i mange land under press fra myndighetene. Dette var bakgrunnen for at Utenriksdepartementet høsten 2013 besluttet å bidra til finansieringen av Students at Risk, initiert av SAIH og NSU og støttet av tolv norske læresteder for høyere utdanning.

Students at Risk var en prøveordning på tre år. 2016 var det siste. Etter tre år hadde få sluttført utdanningen i Norge, og ingen hadde vendt hjem. Etter en intern gjennomgang hos forvalteren, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), fant Utenriksdepartementet at det var grunnlag for å finansiere et fjerde opptak utover avtaleperioden. Det var derimot ikke grunnlag for å gjøre ordningen permanent. Med det fjerde opptaket håpet vi at flere av studentene ville ta eksamen, og dra tilbake til hjemlandet for å arbeide for demokrati og menneskerettigheter.

Dessverre har ikke situasjonen endret seg vesentlig med det fjerde opptaket. Hittil har kun to kandidater reist hjem etter å ha fullført sin utdanning i Norge. Departementet har derfor på det nåværende tidspunkt ikke forutsetning for å vurdere hvor god Students at Risk-ordningen er som mekanisme for støtte til menneskerettighetsforsvarere.

Som oppfølging av Utenriks- og forsvarskomiteens merknad har Utenriksdepartementet holdt regelmessige møter om ordningen med SAIH, deltatt på SIUs faste vårkonferanse for kandidatene og har tett dialog med SIU. Under siste samrådsmøte 4. juni la SIU fram et notat om mulig forlengelse av Students at Risk-ordningen.

Utenriksdepartementet behandler fortsatt saken, og har ikke konkludert.