Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israels fengslingspraksis overfor palestinske barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om Norge vil samarbeide med andre land for å vurdere sanksjoner mot Israel dersom fengslingspraksisen overfor palestinske barn fortsetter.

Skriftlig spørsmål nr. 197 (2019-2020).
Datert 31.10.2019

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Vil regjeringen ta initiativ til å samarbeide med andre land for å vurdere økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel dersom de folkerettsstridige sidene av fengslingspraksisen overfor palestinske barn ikke snarlig endres?

Utenriksministerens svar:
Jeg er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn. Fengsling av barn er et tema som er høyt prioritert av Norge. Barn i konfliktsituasjoner er sårbare, og har et særlig behov for beskyttelse.

Norske myndigheter tar jevnlig opp spørsmål knyttet til administrativ forvaring og fengsling av barn med israelske myndigheter, blant annet i vår bilaterale dialog og i den universelle landhøringsmekanismen (UPR) av Israel i FNs menneskerettighetsråd. Videre har Norge i flere år støttet israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med fengslede palestineres, inkludert mindreåriges, rettigheter. Vi forventer at Israel etterlever de folkerettslige forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet. Vi har også bedt Israel om å etterleve internasjonale standarder for fengsling av mindreårige og å redusere bruken av administrativ forvaring.

Regjeringen mener at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. Norge har derfor ikke tradisjon for å innføre unilaterale sanksjoner mot andre stater. Det er heller ikke regjeringens politikk å arbeide for sanksjoner mot eller boikott av Israel.

Norske myndigheter vil fortsette å følge nøye med på menneskerettighetssituasjonen for palestinerne, både når det gjelder generell utvikling og enkelthendelser.