Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israels behandling av palestinske barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om at det i en rapport fra Redd Barna kommer fram at over 500 palestinske barn årlig blir pågrepet av israelske soldater og fengslet. Bak murene blir mange av dem mishandlet. Hvordan vil utenriksministeren markere Norges kritikk av dette overfor israelske myndigheter?

Skriftlig spørsmål nr. 348 (2020-2021).
Datert 04.11.2020

Fra representanten Petter Eide (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: I en nylig rapport fra Redd Barna kommer det fram at over 500 palestinske barn blir årlig pågrepet av israelske soldater og fengslet. Bak murene blir mange av dem mishandlet. Dette er alvorlige brudd på menneskerettighetene, og krever en tydelig internasjonal respons. Hvordan vil utenriksministeren markere Norges kritikk av dette overfor israelske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Bruken av administrativ forvaring og fengsling av barn i Israel er bredt dokumentert. Regjeringen er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn og har ved flere anledninger anmodet Israel om å etterleve internasjonale standarder for fengsling av mindreårige og å redusere bruken av administrativ forvaring. Norske myndigheter har nylig tatt opp saken på nytt med israelske myndigheter. Vi er fra norsk side tydelige i vår kritikk mot den israelske regjeringen der det er berettiget. Det er vår forventning at Israel, i likhet med alle andre land, etterlever de folkerettslige forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet.

Spørsmålet om forvaring av mindreårige var også en av Norges prioriterte anbefalinger siste gang Israel ble hørt i den universelle landhøringsmekanismen (UPR) i FNs menneskerettighetsråd. Norge har i mange år støttet sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber spesielt for å ivareta rettighetene til fengslede palestinere, inkludert mindreårige.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 07.11.19 på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) angående israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn.