Historisk arkiv

Svar på spørsmål om deling av informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Per-Willy Amundsen (Frp) om utenriksministeren vil påse at departementet deler den informasjon de besitter om norske Nerid Høiness’ antatte drapsmann med politiet i Laos og Thailand, slik at han kan straffeforfølges.

Skriftlig spørsmål nr. 1729 (2019-2020).
Datert 27.05.2020

Fra representanten Per-Willy Amundsen (Frp) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren påse at Utenriksdepartementet deler den informasjon de besitter om norske Nerid Høiness’ antatte drapsmann med politiet i Laos og Thailand, slik at han kan straffeforfølges?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet tilbyr konsulær bistand til nordmenn i utlandet og dette er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. Konsulær bistand består av å gi praktisk bistand, råd og informasjon til norske borgere i utlandet. Rammene for den konsulære bistanden utenriksstasjonene kan tilby til norske borgere i utlandet, fremgår i Meld. St. 12 (2010-2011), som fikk tilslutning fra et samlet Storting i juni 2011.

Utenrikstjenesten strekker seg langt for å bistå pårørende ved dødsfall i utlandet. Norsk utenrikstjeneste kan imidlertid ikke intervenere i etterforskning og rettsprosesser i et annet land, på samme måte som norske myndigheter ikke ville akseptere at et annet lands utenrikstjeneste intervenerer i slike prosesser i Norge.

I tilfeller der det kan ligge en kriminell handling bak en norsk borgers dødsfall i utlandet er det myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning. I denne saken har dødsfallet skjedd i Laos og laotisk politi etterforsker saken og har utstedt en internasjonal etterlysning av den mistenkte i saken.

Det ligger utenfor Utenriksdepartementets ansvarsområde å avgjøre hvorvidt etterforskningsopplysninger i en straffesak kan deles med andre lands politimyndigheter. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har det konstitusjonelle ansvaret for internasjonalt politisamarbeid og jeg viser derfor til svar fra justis- og beredskapsministeren i Dokument nr. 15:1733 (2019-2020).