Historisk arkiv

Svar på spørsmål om tankesmien IPI

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvorfor ikke Utenriksdepartementet har igangsatt egne undersøkelser av koblingene mellom Terje Rød-Larsens tankesmie IPI og Jeffrey Epstein - slik svenskene har gjort.

Skriftlig spørsmål nr. 339 (2020-2021).
Datert 03.11.2020

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Hvorfor har ikke Utenriksdepartementet igangsatt egne undersøkelser av koblingene mellom Terje Rød-Larsens tankesmie IPI og Jeffrey Epstein, slik det svenske utenriksdepartementet har gjort? 

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet ga fra 1997 til 2018 tilskudd til International Peace Institute (IPI). Denne støtten opphørte i 2018 og Utenriksdepartementet har ikke gitt ytterligere tilskudd til IPIs arbeid etter det. Utenriksdepartementet har derfor ingen giverdialog med IPI, slik andre givere har. Utenriksdepartementet har heller ingen roller i noen av IPIs styrende eller rådgivende organer.

Norge signaliserte allerede i november 2019 at styret i IPI burde vurdere å donere bort pengene de hadde mottatt fra nå avdøde Jeffrey Epstein. Etter de nye sakene har Utenriksdepartementet kontaktet IPIs styreleder for å be om at styret i IPI følger opp det som nå er kommet frem. Det er bra at styret i IPI nå følger opp.

Da media i november i fjor brakte informasjon om at IPI hadde mottatt støtte fra Jeffrey Epsteins stiftelser, ga Utenriksdepartementet uttrykk for at styret i IPI selv må ta ansvar for å håndtere spørsmål knyttet til den støtten de hadde mottatt fra Epstein. Ansvaret for å få klarhet i hvilke tilskudd IPI har mottatt fra eksterne givere, og hvordan disse forvaltes, tilligger IPIs styre. Vi var fra Utenriksdepartementet side også klare på at styret i IPI bør vurdere sin praksis om åpenhet.

Som det framkommer i mitt svar av 03.01.20 til spørsmål fra representant Hans Andreas Limi (Frp), som også omhandler IPI, har Utenriksdepartementet et sett med rutiner for å sikre at departementets tildelinger gjøres innenfor de rammene som Stortinget har fastlagt, og følger de lovene og det regelverket som gjelder for forvaltning av offentlig tilskudd. Dette innebærer imidlertid ikke at Utenriksdepartementet gjennomfører en fullverdig vurdering av samtlige andre givere som måtte støtte de samme organisasjoner eller institusjoner som Utenriksdepartementet. En slik vurdering er normalt ikke påkrevd i henhold til regelverket som gjelder for statlige tilskudd, og det ville heller ikke være mulig å implementere innenfor en rimelig ressursramme.

I lys av ytterligere informasjon i media i oktober i år om kontakt mellom IPI, IPIs president og Jeffrey Epstein, tok Utenriksdepartementet som tidligere beskrevet kontakt med IPIs styreleder og oppfordret styret i IPI til å følge opp den informasjon som hadde framkommet og få klarhet i de faktiske forhold. Utenriksdepartement stadfestet overfor IPI at det anses som styrets ansvar å følge opp spørsmål om økonomiske forhold mellom IPI, IPIs president og Epstein. Utenriksdepartementet registrerer at IPIs styre nå blant annet har varslet at de, ved bruk av en ekstern revisor, vil igangsette en umiddelbar gjennomgang av IPIs regnskap for å identifisere alle tilskudd de har mottatt fra Epsteins stiftelser.

I motsetning til Norge, yter Sverige fremdeles støtte til IPIs arbeid og er representert i IPIs internasjonale rådgivende styre. Utenriksdepartementet er imidlertid ikke kjent med at Sverige har iverksatt noen egen undersøkelse omkring IPI.