Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om palestinske skolebøker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om ministeren er kjent med konklusjonene fra rapporten til Georg Eckert Institute for International Textbook Research om innholdet i palestinske skolebøker, og hvis så er tilfelle: Hvordan følges dette nå opp?

Skriftlig spørsmål nr. 1740 (2019-2020).
Datert 27.05.2020

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Er konklusjonene fra rapporten til Georg Eckert Institute for International Textbook Research om innholdet i palestinske skolebøker kjent for utenriksministeren, og hvis så er tilfellet: Hvordan følges dette nå opp i Utenriksdepartementet?

Utenriksministerens svar:
Gjennomgangen av det palestinske skolepensumet fra Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) er bestilt av EU. Koronapandemien har komplisert GEIs arbeid, men de forventer å ferdigstille sluttrapporten i november/desember 2020.

Utenriksdepartementet følger opp spørsmålet om pensumet overfor palestinske selvstyremyndigheter i tråd med merknadene til flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2020. Blant annet har regjeringen, i påvente av GEIs sluttrapport, holdt tilbake utbetalingen av mer enn halvparten av årets planlagte sektorstøtte til utdanning. Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum.

I mitt møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte jeg regjeringens syn i saken, og understreket at manglende forbedringer i skolepensumet vil kunne medføre budsjettmessige konsekvenser for fremtidig norsk bistand. Videre har det norske representasjonskontoret i Al Ram informert palestinske selvstyremyndigheter om mulig tilbakeholdelse av økonomisk støtte hvis man ikke ser positive endringer i det palestinske pensumet innen rimelig tid.

Norge tok opp saken i et møte med den palestinske utdanningsministeren 15. mai. Det er dessuten tett kontakt mellom Norge og andre givere til utdanningssektoren i Palestina. Norge deltok, sammen med andre givere, på et møte med den palestinske utdanningsministeren om reform av det palestinske skolepensumet 21. mai. Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet. Noen endringer av pensum er allerede gjort av Palestinas egen komité for kvalitetskontroll av lærebøker.

Norsk bistand til utdanningssektoren i Palestina går ikke til skolebøker eller annet undervisningsmateriell. Norges støtte er en del av et større program som omfatter givere fra flere land. Programmet sørget i 2019 bl.a. for bygging av 220 nye klasserom og 63 nye offentlige skoler, mens fem skoler for yrkesutdanning ble pusset opp. Prioritering av utdanning er i tråd med hovedprinsippene for norsk bistand.