Historisk arkiv

Brev til Stortingets presidentskap om arbeidet med eksportkontroll av strategiske varer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministerens svarbrev til Stortingets presidentskap vedrørende Dokument 3:4 (2020-2021) - Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer.

Jeg viser til presidentskapets brev datert 25. mars med vedlagt brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen datert 24. mars vedrørende Dok 3:4 (2020-2021) om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer.

I brevet viser komiteen til gradert vedlegg 1 til ovennevnte dokument, som er gradert Begrenset, jf. sikkerhetsloven § 5-3. Komiteen anmoder videre om at utenriksministeren på nytt vurderer avgradering av vedlegg 1 til rapporten,
herunder vurdere muligheten for å utarbeide en punkt-gradert versjon av
vedlegget.

Utenriksdepartementet er ansvarlig for å vurdere sikkerhetsgradering av informasjon som departementet har tilvirket, jf. sikkerhetslovens § 5-3 første ledd. Informasjon skal sikkerhetsgraderes dersom det kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser om den blir kjent for uvedkommende, for eksempel i form av forringelse av samarbeidsrelasjoner med andre land.

I lys av komiteens anmodning, har departementet foretatt en fornyet vurdering av vedlegget. Departementet fastholder at det vil kunne skade nasjonale sikkerhets­interesser dersom informasjonen i vedlegget gjøres kjent for uvedkommende eller offentliggjøres. På denne bakgrunn har departementet kommet til at informasjonen ikke skal avgraderes. Etter departementets vurdering må vedlegget som helhet være sikkerhetsgradert på grunn av skadepotensialet ved offentliggjøring av den samlede informasjonsmengden.

Med vennlig hilsen

Utenriksministerens signatur.

Ine Eriksen Søreide