Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Kina og en frihandelsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om utenriksministeren mener det er akseptabelt å inngå en frihandelsavtale med Kina i full viten om den brutale undertrykkelsen og slaveriet som uigurene lever under.

Skriftlig spørsmål nr. 837 (2020-2021).
Datert 04.01.2021

Fra representanten Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren:
Dokumentasjonen av Kinas overvåking, forfølgelse, internering, tortur og tvangssterilisering av uigurene er omfattende. Kina er i dag et brutalt diktatur som systematisk undergraver menneskerettighetserklæringen. Samtidig er Norge i ferd med å knytte seg enda tettere til Kina gjennom den planlagte frihandelsavtalen, i full viten om den brutale undertrykkelsen og slaveriet som uigurene lever under. Mener utenriksministeren at det er akseptabelt at en slik avtale inngås uten at forfølgelsen og undertrykkelsen av uigurene opphører? 

Utenriksministerens svar:
Jeg er meget bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang. Norges reaksjon har vært bred og tydelig, og vi har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter og i FN. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Menneskerettigheter er en integrert del av regjeringens utenrikspolitikk, og er derfor også en viktig del av dagsordenen for vår bilaterale dialog med Kina. Bilateral dialog er et viktig virkemiddel i arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter.

Forhandling av frihandelsavtaler hører under næringsministerens konstitusjonelle ansvarsområde. Jeg vil like fullt påpeke at en åpen og regelbasert verdenshandel er en grunninteresse for en liten, eksportrettet økonomi som Norges. Kina er i dag Norges største handelspartner i Asia, både på eksport- og importsiden. En frihandelsavtale vil bidra til bedre betingelser for næringsaktørene. Målet er å oppnå best mulige betingelser for norsk næringsliv, samt legge til rette for økt eksport til Kina.

Regjeringen tillegger både norsk menneskerettighetspolitikk og ønsket om å styrke det økonomiske samarbeidet med Kina stor vekt. Næringsinteresser står ikke i motsetning til menneskerettigheter. Vi må fremme norske interesser på en helhetlig måte. Kina er en sentral internasjonal aktør i globale spørsmål, og vi vil for eksempel ikke kunne oppfylle utslippsmålene i Paris-avtalen uten Kina. Norge har et bredt internasjonalt engasjement, og samarbeid med Kina er derfor viktig for oss.