Historisk arkiv

Svar på spørsmål om tilskudd til IPI

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Riksrevisjonens gransking  av UDs tilskudd til organisasjonen International Peace Institute (IPI) og om utenriksministeren er enig i at slike saker svekker tilliten til at UD forvalter folks skattepenger godt.

Skriftlig spørsmål nr. 1123 (2020-2021).
Datert 01.02.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Riksrevisjonen har tatt initiativ til å granske UDs tilskudd til IPI, selv om utenriksministeren har forsikret om at alle UDs tildelinger gjøres innenfor regelverket. IPI-saken er ikke den eneste som indikerer at det har vokst frem en kultur i UD der vennskap påvirker tildeling av midler. Er utenriksministeren enig i at slike saker svekker tilliten til at UD forvalter folks skattepenger godt, og hva vil utenriksministeren eventuelt gjøre for å gjenopprette denne tilliten?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementets tildelinger gjøres innenfor de rammene som Stortinget har fastlagt, og følger de lovene og det regelverket som gjelder for forvaltning av offentlig tilskudd. Dette vektla jeg i mitt svar 3. januar 2020 på spørsmål fra representanten Limi, der jeg også gir en redegjørelse for systemet for tilskuddsforvaltning. I svarene til Stortinget har jeg nødvendigvis forholdt meg til min periode som utenriksminister, og jeg har også opplyst om at IPI ikke har mottatt tilskudd etter 2018.

Riksrevisjonens gjennomgang av UDs praksis i forbindelse med tilskudd til IPI skal undersøke om gjeldende regler ble fulgt ved tildeling av midler til IPI i perioden 2006-2012. Utenriksdepartementet samarbeider på vanlig måte med Riksrevisjonen om undersøkelsen. Jeg vil videre fremheve at tilskuddsforvaltningen generelt har blitt styrket de siste årene, særlig fra 2015 og framover. Et særlig viktig tiltak var opprettelsen av et internt fagmiljø for tilskuddsforvaltning og videreutvikling av forvaltningssystemene.

I tildelingsprosesser er habilitet et viktig spørsmål. Det er tjenestemannen selv som avgjør om hun eller han er inhabil, og saksbehandlere og ledere med ansvar for tilskuddsforvaltning får derfor opplæring i habilitetsvurderinger. Habilitetsvurderinger er også beskrevet i UDs interne veileder for tilskuddsforvaltning. Utenriksdepartementets føringer for tilskuddsforvaltning er nedfelt i den såkalte «Grant Management Assistant» (GMA), som er en digitalisert veileder for saksbehandlere i utenrikstjenesten. Veilederen beskriver hvordan relevante lover og regler skal anvendes, og beskriver hele tilskuddssyklusen.